FOTOAIF

PLANTEJAMENT DEL CFGS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Des dels seus inicis, EDUCEM II ha apostat per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 70 anys.

El Cicle d’Administració i Finances es troba dins de la família professional d’administració. Aquest cicle té a EDUCEM un enfocament teòric-pràctic amb la finalitat de preparar l’alumne/a amb una sòlida base de cara a les diferents sortides acadèmiques que possibilita el cicle i a facilitar la transició al món laboral.

A més, busquem que l’alumnat es motivi per a l’estudi, que tot el que s’estudia tingui una finalitat real relacionada amb el treball. Així mateix, es considera que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional, tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a capacitats clau, per tal de garantir la seva incorporació dins del món laboral. Per això, la metodologia de treball d’EDUCEM II és molt dinàmica i pràctica.

Suport informàtic en el cicle: La major part dels mòduls, a més dels continguts teòrics i pràctics, es treballen amb suport informàtic. A banda dels continguts treballats en el mòdul d’Ofimàtica i procés de la informació, també s’imparteixen com a complement dels continguts de cada assignatura, l’aplicació de diferents programes de gestió empresarial com: Contaplus, Nòminaplus, Facturaplus, etc. Dins de les matèries de comptabilitat i fiscalitat, es fan simulacions de declaracions i liquidacions dels diferents impostos, IRPF, IVA, IS, etc. mitjançant suport informàtic amb la utilització de programes de gestió de l’AEAT.

A EDUCEM II oferim l’especialització en comerç internacional per tal que l’alumnat estigui preparat per donar resposta a les necessitats de les empreses actuals. Hem incorporat un temari de màrqueting i publicitat tractat a partir de l’anàlisi i desenvolupament de casos pràctics reals. En el mòdul 10 Gestió logística i comercial es tracten casos reals sobre la traçabilitat dels productes i es veu l’optimització de la cadena logística des d’una perspectiva internacional, ampliada i enfocada amb tècniques de comerç exterior.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle dissenyem activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la seva utilització, així com el mòdul específic d’Anglès.

Durant el segon curs del cicle es realitza un projecte empresarial pràctic basat en la creació d’una empresa, en el qual es desenvolupa el procés de constitució i es demostra tant la seva viabilitat comercial com financera a partir d’un pla d’empresa.

En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats en institucions, empreses (KH Lloreda, Codorniu, Grup DAMM…), fires sectorials d’interès i seminaris i xerrades de temes diversos de caràcter econòmic per completar els coneixements acadèmics i donar una visió més propera i actual de la realitat empresarial.

Les classes s’imparteixen en horari de tarda, de dilluns a dijous de 15.00 a 21.00 h i divendres de 15.00 a 18.00 h. Aquest horari permet compatibilitzar estudis i feina. Les pràctiques en empresa tenen una durada de 350 hores.

Per què has d’estudiar el cicle d’Administració i Finances a EDUCEM?

 • Experiència en el cicle d’AIF, portem fent el cicle des de 1997.
 • Professorat especialitzat per àrees temàtiques, llicenciats en Economia, en Dret i Informàtica seran els teus professors.
 • Cicle informatitzat en un 50%.
 • Es desenvolupen continguts addicionals: Hores de lliure disposició destinades a màrqueting publicitat i investigació comercial.
 • Seguiment continuat a l’alumne/a i adaptació a les circumstàncies personals.
 • Si treballes podràs compatibilitzar feina i estudis!
 • Si no treballes podràs realitzar les pràctiques en empreses capdavanteres de la comarca. Estudiar en horari de tarda ens permet potenciar les practiques a l’empresa (FCT) i trobar feina als matins!
 • EDUCEM té atorgada la Carta Erasmus.
 • A l’escola EDUCEM es realitzen uns projectes empresarials capdavanters.
 • A EDUCEM Administració i Finances és un cicle concertat.

TITULACIÓ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

 ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe: 

 • Batxillerat o equivalent.
 • Títol d’FP-2.
 • Tenir qualsevol titulació universitària.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Tenir el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior..
 • Tenir el títol de tècnic de grau mitjà de la mateixa opció (veure annex).

En el cas de no tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior  (PACFGS) o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Superior (CAS).

Tant el Curs específic d’Accés (CAS) com la Preparació a la Prova d’Accés (PPAS) es poden estudiar al nostre centre.

ESTUDIS UNIVERSITARIS EN FINALITZAR EL CICLE

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida. Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de modalitat de batxillerat.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

UNITATS DE COMPETÈNCIA

 • Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa.
 • Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes, informació obtinguda i/o necessitats detectades.
 • Detectar necessitats administratives o de gestió de l’empresa de diversos tipus, a partir de l’anàlisi de la informació disponible i de l’entorn.
 • Proposar línies d’actuació encaminades a millorar l’eficiència dels processos administratius en els que intervé.
 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa.
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquests processos.
 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa, segons les processos i els procediments administratius, aplicant la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió, seguint les normes i protocols establerts.
 • Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament dels recursos humans, ajuntant-se a la normativa vigent i a la política empresarial.

 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts.
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials, duent a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors, i d’assessorament i relació amb el client.
 • Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa/institució.
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques, en el termini i la forma requerits.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva responsabilitat, utilitzant vies de comunicació eficaces, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l’autonomia i la competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb l’establert per la normativa i els objectius de l’empresa.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Realitzar la gestió bàsica per la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

PERFIL PROFESSIONAL

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, així com en les administracions públiques, exercint tasques administratives en la gestió i l’assessorament a les àrees laboral, comercial, comptable i fiscals, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa.

Així mateix, l’alumne té la possibilitat de treballar en el sector bancari i en el de les Administracions Públiques.

L’alumne també podria esdevenir treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa o a través de l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral o estudi de projectes, entre d’altres.

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

Amb finalitats d’orientació professional, s’enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden exercir quan s’adquireixi la competència professional definida pel títol:

 • Administratiu d’oficina o de despatx professional.
 • Administratiu comercial
 • Administratiu de gestió i de personal.
 • Comptable.
 • Administratiu de banca i d’institucions financeres.
 • Responsable de tresoreria.
 • Responsable de sistemes de pagament.
 • Administratiu de l’Administració Pública.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Auxiliar d’auditoria.
 • Agent comercial d’assegurances, de bancs i d’institucions financeres

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CFGS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Mòdul 1: Comunicació i atenció al client
Mòdul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial
Mòdul 4: Recursos Humans i responsabilitat social corporativa RSC
Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació
Mòdul 6: Anglès
Mòdul 7: Gestió de recursos humans
Mòdul 8: Gestió financera
Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat
Mòdul 10: Gestió logística i comercial amb especialització en comerç internacional
Mòdul 11: Simulació empresarial
Mòdul 12: Formació i orientació laboral
Mòdul 13: Projecte d’administració i finances
Mòdul 14: Formació en centres de treball (FCT)
TOTAL CICLE: 2.000 hores

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier AIF 2017-18

ÚLTIMES ACTIVITATS DEL CFGS D’AIF

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 3 fotos noves — se sent entusiasmat.

Aquest curs 17-18 el nostre centre fa 75 anys i estem preparant moltes activitats i sorpreses per celebrar-ho amb tots vosaltres!!

Per aquest motiu hem decidit de participar de la vida esportiva de Granollers patrocinant el nostre Handbol Club Balonmano Granollers

Estem doblement emocionats ja que una de les jugadores del BM Granollers femení, Kaba Gassama, aquest curs comença a Educem el Cicle Formatiu d'Administració i Finances a través de la fantàstica iniciativa de Singular Match. Benvinguda Kaba!
... Veure mésVeure menys

Aquest curs 17-18 el nostre centre fa 75 anys i estem preparant moltes activitats i sorpreses per celebrar-ho amb tots vosaltres!!

Per aquest motiu hem decidit de participar de la vida esportiva de Granollers patrocinant el nostre Handbol Club Balonmano Granollers 

Estem doblement emocionats ja que una de les jugadores del BM Granollers femení, Kaba Gassama, aquest curs comença a Educem el Cicle Formatiu dAdministració i Finances a través de la fantàstica iniciativa de Singular Match. Benvinguda Kaba!

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 57 fotos noves a l'àlbum ACTE ACADÈMIC DE CICLES FORMATIUS 2015 - 2017.

El dimecres 21 de juny es va realitzar l'Acte Acadèmic de Cicles Formatius que tanca el curs i la promoció 2015-2017. Com a novetat, aquest any l'acte va tenir lloc a la Sala d'Actes del Centre Cultural de Granollers (Carrer Joan de Camps I Giró, 1), en horari de tarda.

L'acte va estar d'allò més animat, amb una bona entrada, malgrat la calor i les hores; agraïm a alumnes, pares i a tothom que va acudir l’esforç fet. La bona estona que vam passar tots plegats creiem que ho compensa amb escreix!

Va obrir l'acte la directora Mercè Comas, donant pas a la tutora Paz Rueda, en representació del professorat, qui, en un divertit i personal discurs, va felicitar als/les alumnes/as per haver acabat els estudis i va fer unes reflexions sobre com encarar la futura vida professional, i va recordar el vessant solidari d'escola i professorat, palesa en la participació en el projecte Labdoo.

A continuació els representants de l'alumnat de Cicles Mitjans, Neus López i Alicia Cabezuelo, i de Cicles Superiors, Rubén Arrebola van llegir el seu discurs. Posteriorment vàrem comptar amb la presència de la Sra. Marga Sant, mare de Marga Bataller de FAR, en representació de les famílies.

La Sra. Sant va glossar la seva visió del professorat d’EDUCEM, al que va voler fer un reconeixement públic com extremadament implicat, proper, vocacional i curós dels alumnes. Donat que coneix el món de l’ensenyament per dins, aquests reconeixements tenen un valor especial, i van fer emocionar el professorat, que va agraïr el discurs aplaudint dempeus. Ni cal dir que també va arrencar els aplaudiments de tots els/les assistents. Moltes gràcies, Marga!

(Podeu trobar més detalls a les fotos de cada intervenció individual).

Després va tenir lloc l’entrega d’orles i el lliurament dels Premis a l'Excel·lència EDUCEM (sisena edició). Els premiats van ser:

RUBEN ARREBOLA - DAM2 - PREMI A L'EXCEL·LÈNCIA EN LA TASCA DE DELEGAT
· Per haver representat al grup de manera exemplar aportant sempre solucions i buscant el millor consens possible. En Rubén és una persona responsable, àvid d'aprendre informàtica i, sobretot, conciliador, mesurat i tremendament afable.

MERITXELL COSTA - AIF 2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA SEVA MOTIVACIÓ I INTERÈS EN APRENDRE
· La Meritxell ha estat una alumna que ha mostrat molt bona predisposició a classe, ha assolit els objectius del cicle amb un alt nivell i ha demostrat com compatibilitzar feina i estudis d’una manera eficient. La Meritxell és una persona implicada, motivada, treballadora i tenaç.

AROA LÓPEZ i NEREA PORTET - FAR2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA CONSTÀNCIA ACADÈMICA
· Constància acadèmica durant els dos anys del cicle amb el mèrit afegit que han treballat en una farmàcia des que van acabar les pràctiques i han vingut sempre amb un somriure a l’aula. L’Aroa i la Nerea són persones constants, incansables, treballadores, alegres i sempre disposades.

ALICIA CABEZUELO - GA2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PEL SEU SABER ESTAR, CORRECCIÓ I FACILITAT PER AFAVORIR UNA BONA CONVIVÈNCIA DINS L'AULA.
· L'Alicia és una persona molt correcta i educada. Mai ha tingut una mala resposta davant dels companys o professors. És atenta, col·laboradora i un bon exemple de gestió de la convivència dins d'un grup.

NEUS LÓPEZ - GA 2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA SEVA COL·LABORACIÓ I IMPLICACIÓ EN L'EXECUCIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI.
· La Neus és una persona col·laboradora i emprenedora, amb dots de lideratge i treballadora que ha pogut mostrar durant el projecte de simulació i en l'execució del mòdul de síntesi.

Aquí teniu les fotos de l'acte. Bones vacances!!!
... Veure mésVeure menys

El dimecres 21 de juny es va realitzar lActe Acadèmic de Cicles Formatius que tanca el curs i la promoció 2015-2017. Com a novetat, aquest any lacte va tenir lloc a la Sala dActes del Centre Cultural de Granollers (Carrer Joan de Camps I Giró, 1), en horari de tarda.

Lacte va estar dallò més animat, amb una bona entrada, malgrat la calor i les hores; agraïm a alumnes, pares i a tothom que va acudir l’esforç fet. La bona estona que vam passar tots plegats creiem que ho compensa amb escreix!

Va obrir lacte la directora Mercè Comas, donant pas a la tutora Paz Rueda, en representació del professorat, qui, en un divertit i personal discurs, va felicitar als/les alumnes/as per haver acabat els estudis i va fer unes reflexions sobre com encarar la futura vida professional, i va recordar el vessant solidari descola i professorat, palesa en la participació en el projecte Labdoo.

A continuació els representants de lalumnat de Cicles Mitjans, Neus López i Alicia Cabezuelo, i de Cicles Superiors, Rubén Arrebola van llegir el seu discurs. Posteriorment vàrem comptar amb la presència de la Sra. Marga Sant, mare de Marga Bataller de FAR, en representació de les famílies. 

La Sra. Sant va glossar la seva visió del professorat d’EDUCEM, al que va voler fer un reconeixement públic com extremadament implicat, proper, vocacional i curós dels alumnes. Donat que coneix el món de l’ensenyament per dins, aquests reconeixements tenen un valor especial, i van fer emocionar el professorat, que va agraïr el discurs aplaudint dempeus. Ni cal dir que també va arrencar els aplaudiments de tots els/les assistents. Moltes gràcies, Marga!

(Podeu trobar més detalls a les fotos de cada intervenció individual).

Després va tenir lloc l’entrega d’orles i el lliurament dels Premis a lExcel·lència EDUCEM (sisena edició). Els premiats van ser:

RUBEN ARREBOLA - DAM2 - PREMI A LEXCEL·LÈNCIA EN LA TASCA DE DELEGAT
· Per haver representat al grup de manera exemplar aportant sempre solucions i buscant el millor consens possible. En Rubén és una persona responsable, àvid daprendre informàtica i, sobretot, conciliador, mesurat i tremendament afable.

MERITXELL COSTA - AIF 2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA SEVA MOTIVACIÓ I INTERÈS EN APRENDRE
· La Meritxell ha estat una alumna que ha mostrat molt bona predisposició a classe, ha assolit els objectius del cicle amb un alt nivell i ha demostrat com compatibilitzar feina i estudis d’una manera eficient. La Meritxell és una persona implicada, motivada, treballadora i tenaç.

AROA LÓPEZ i NEREA PORTET - FAR2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA CONSTÀNCIA ACADÈMICA 
· Constància acadèmica durant els dos anys del cicle amb el mèrit afegit que han treballat en una farmàcia des que van acabar les pràctiques i han vingut sempre amb un somriure a l’aula. L’Aroa i la Nerea són persones constants, incansables, treballadores, alegres i sempre disposades.
 
ALICIA CABEZUELO - GA2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PEL SEU SABER ESTAR, CORRECCIÓ I FACILITAT PER AFAVORIR UNA BONA CONVIVÈNCIA DINS LAULA.
· LAlicia és una persona molt correcta i educada. Mai ha tingut una mala resposta davant dels companys o professors. És atenta, col·laboradora i un bon exemple de gestió de la convivència dins dun grup. 

NEUS LÓPEZ - GA 2 - PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PER LA SEVA COL·LABORACIÓ I IMPLICACIÓ EN LEXECUCIÓ DEL MÒDUL DE SÍNTESI.
· La Neus és una persona col·laboradora i emprenedora, amb dots de lideratge i treballadora que ha pogut mostrar durant el projecte de simulació i en lexecució del mòdul de síntesi.

Aquí teniu les fotos de lacte. Bones vacances!!!

Educem Centres d'ensenyament ha afegit 40 fotos noves a l'àlbum AIF2: PROJECTES DE FINAL DE CICLE - PRESENTACIONS.

El passat dimecres 7 de Juny es van presentar el projectes de final de cicle del CFGS d’Administració i Finances:

“GOOD OLD DAYS”
Good Old Days serà un establiment d’importació i venda de roba vintage i roba retro situat al cor de Barcelona, entre Ronda San Antoni i el carrer Sant Gil. La ubicació es troba al Raval de Barcelona, un barri adient per aquest tipus de negoci.
Aquest és doncs un projecte característic i amb el segell especial de l’enfocament de Comerç Internacional propi del cicle que es fa a EDUCEM.
Promotors del negoci: Gemma Bertran, Meritxell Costa, Vanessa Reyes i Yasmine Serena.

“PÀDEL-ON LA GARRIGA”
Empresa de lloguer de pistes per la pràctica de pàdel amb venda de roba i accessoris.
La simulació d’aquest projecte ha tingut com a tret característic el fet d’explotar un negoci ja existent i que no havia funcionat.
Promotors del negoci: Eva Ciprian, Luana Gómez, Tamara Rodríguez, Jordi Sastre.

“MG RIDES ”
Taller de reparacions i venda de bicicletes i patinets, situat a Granollers. Botiga de bicicletes, patinets elèctrics i altres articles, treballant amb stock reduït i aplicant sistema Kanban d’aprovisionament
Promotors del negoci: Guillem Sala, Maxi Amaro.

Els projectes van ser defensats amb una bona dosi de professionalitat, amb la dedicació, el vestuari i el atrezzo adients per cada projecte. Cal felicitar la dedicació i esforç de tots ells.

Enhorabona a tots/es!
... Veure mésVeure menys

El passat dimecres 7 de Juny es van presentar el projectes de final de cicle del CFGS d’Administració i Finances: 

“GOOD OLD DAYS”
Good Old Days serà un establiment d’importació i venda de roba vintage i roba retro situat al cor de Barcelona, entre Ronda San Antoni i el carrer Sant Gil. La ubicació es troba al Raval de Barcelona, un barri adient per aquest tipus de negoci.
Aquest és doncs un projecte característic i amb el segell especial de l’enfocament de Comerç Internacional propi del cicle que es fa a EDUCEM.
Promotors del negoci: Gemma Bertran, Meritxell Costa, Vanessa Reyes i Yasmine Serena.

“PÀDEL-ON LA GARRIGA”
Empresa de lloguer de pistes per la pràctica de pàdel amb venda de roba i accessoris.
La simulació d’aquest projecte ha tingut com a tret característic el fet d’explotar un negoci ja existent i que no havia funcionat. 
Promotors del negoci: Eva Ciprian, Luana Gómez, Tamara Rodríguez, Jordi Sastre.

“MG RIDES ”
Taller de reparacions i venda de bicicletes i patinets, situat a Granollers. Botiga de bicicletes, patinets elèctrics i altres articles, treballant amb stock reduït i aplicant sistema Kanban d’aprovisionament
Promotors del negoci: Guillem Sala, Maxi Amaro.

Els projectes van ser defensats amb una bona dosi de professionalitat, amb la dedicació, el vestuari i el atrezzo adients per cada projecte. Cal felicitar la dedicació i esforç de tots ells. 

Enhorabona a tots/es!

CARTA ERAMUS UNIVERSITÀRIA

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat laboral en l’àmbit europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos i mig aproximadament.

Per a més informació consulteu:

http://www.sepie.es/formacion-profesional/index.html

COL·LABORACIÓ D’EMPRESES

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

A continuació, adjuntem una mostra d’empreses que han acollit al nostre alumnat per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

NOM D’ EMPRESA
POBLACIÓ
AUDENS FOOD SA
Granollers
BOIL FERNANDEZ GELI Advocats SL
Granollers
BOSH Lliça d’Amunt
CYGYC SA
Les Franqueses del Vallès
ESPAI D’ASSESSORAMENT FUSTER
Granollers
FONDESE SL – NH CIUTAT
Granollers
EUTRASA – CONCESSIONARI PEUGEOT Les Franqueses del Vallès
FRAIKIN LLOGUER DE VEHICLES
Granollers
FREUDENBERG IBERICA, SA Parets del Vallès
HOSPITAL DE SANT CELONI Sant Celoni
INSTRONIC 2000, SL
Granollers
LAMIGRAF
L’Ametlla del Vallès
PER-PACK, SL
Les Franqueses del Vallès
RESET WORLD SL
Granollers
SAMAT ESPAÑA TRANSPORTES QUÍMICOS
Canovelles
SUNBOX DISTRIBUTION SL
Granollers
VIVACE LOGÌSTICA SA
Granollers

FORMACIÓ DUAL

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa. L’alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca amb remuneració econòmica, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació

Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat

Aquesta formació que es fa a l’empresa té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una coresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris d’assoliment acadèmic, competencial i actitudinal.