Select Page

CFGM - Farmàcia i parafarmàcia

Farmàcia i Parafarmàcia, al teu abast: explora el món de la salut amb totes les garanties. Educem: 80 anys d’FP al centre de Granollers, 30 anys al cor de la Farmàcia.

Plantejament

OPCIONS DE MATÍ I TARDA

EDUCEM és un centre escolar de la comarca que imparteix aquest cicle des de fa més de 20 anys i manté una col·laboració estreta amb més de 60 farmàcies situades al Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona, Maresme, La Selva i Barcelonès. Això ha afavorit que el cicle s’enfoqui segons els criteris més actuals i reals del món de la farmàcia, i que l’alumnat EDUCEM sigui el més sol·licitat per les farmàcies de la comarca. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 80 anys.

A més, busquem que els alumnes i les alumnes es motivin per a l’estudi, que percebin que és una activitat gratificant i agradable, que tot allò que s’estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional. Per això, la nostra metodologia de treball és molt dinàmica i pràctica.

Sortides i Activitats

Per tal de facilitar l’aprenentatge es fan moltes pràctiques de laboratori (química bàsica, anàlisi de nutrients, elaboració de cremes, solucions, pólvores, càpsules, etc.), i visites a diversos centres relacionats relacionats amb el cicle:

  • Planta Pilot i Unitat de Química Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia.
  • Servei de Farmàcia de l’Hospital de Granollers.
  • Farmàcia Dolors Valls (tractament de la recepta mèdica).
  • Federació farmacèutica
  • etc.

També organitzem xerrades de professionals relacionades amb el cicle i simulacions de situacions reals per fomentar l’autonomia i la iniciativa.
Antics alumnes del cicle fan xerrades a l’alumnat de segon per tal que aquest es pugui orientar cap als cicles de grau superior.

Per tal d’implementar un canal d’atenció farmacèutica de comunicació amb el pacient, els alumnes de farmàcia participen de l’elaboració dels posts
setmanals del compte @PharmaConsell a Instagram i TikTok. Us convidem a seguir-los!!

El curs 2015-2016 es va iniciar un nou projecte dirigit als alumnes que cursen el Mòdul d’Homeopatia i Fitoteràpia. En acabar la unitat didàctica sobre Flors de Bach realitzen una prova escrita i, si la superen, obtenen automàticament un Certificat de Nivell 1 en Flors de Bach reconegut pel Centre Bach a Anglaterra (http://www.bachcentre.com/).

El curs 2019-2020 vam iniciar un nou repte amb el projecte: “PHARMAPEDIA: DISPENSACIÓ ACTIVA” amb la col·laboració del farmacèutic Jordi Boncompte, responsable del curs. El projecte consisteix en impartir formació específica en tècniques de dispensació i consell actiu de taulell a l’alumnat del grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia.

El curs 2022-23 vam iniciar un nou projecte: “Pharmaconsell Social Media”, on formem els alumnes de segon curs en gestió de les xarxes socials i web a l’Oficina de Farmàcia, dins el Mòdul i la UF Comunicació amb el Pacient, i al módul/UF Empresa. En superar l’examen final s’obtindrà un certificat de formació.

Aquestes certificacions “extra” avaluades de manera externa busquen augmentar la competitivitat dels nostres alumnes en el món laboral i enriquir els seus coneixements en àmbits de màxima actualitat.

Cal destacar l’acció tutorial i d’orientació que es duu a terme a EDUCEM. Les tutores estan en contacte continuat amb l’alumne; fan el seguiment de la seva evolució en els estudis; mantenen entrevistes regulars amb pares i mares; troben les pràctiques adequades i que més s’adaptin a les característiques del noi o noia; en fan un seguiment periòdic i l’orienten a final de curs, tant acadèmicament com professionalment.

El cicle aporta coneixements de la branca sanitària vistos des de totes les vessants que s’estructuren en diferents mòduls professionals específics, com són els efectes del medicament, el cos humà, l’emmagatzematge dels medicaments segons les seves característiques, les receptes mèdiques, la farmàcia hospitalària, els productes de parafarmàcia, homeopatia, fitoteràpia i flors de Bach, la comunicació amb el pacient, la utilització dels programes informàtics de les farmàcies, els primers auxilis i la preparació de medicaments.

L’objectiu d’aquest cicle a EDUCEM és formar un bon professional del món de la Farmàcia i Parafarmàcia tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a les capacitats i actituds que, els titulars de farmàcies, parafarmàcies o responsables de farmàcies hospitalàries necessiten.

Horaris

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores). L’horari és:

 • CURS MATÍ: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h a primer i de 8.00 a 13.30 h a segon.
 • CURS TARDA: de dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h a primer i a segon.

Les pràctiques en empresa tenen una durada 515 hores.
Aquestes dades són orientatives, pendents del nou desenvolupament curricular de la FP.

Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i posteriorment matrícula al juliol

TITULACIÓ: TÈCNIC DE GRAU MITJÀ EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Accés als cicles formatius de grau mitjà

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe:

  • Graduat en Educació Secundària (ESO)
  • Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
  • Batxillerat
  • Fins 2n de BUP aprovat
  • Títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.

En el cas de NO tenir una de les titulacions anteriors, cal fer el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM) o la Prova d’Accés als Cicles de Grau Mitjà (PPAM).

Tant el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM) com la Preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà (PPAM) es poden estudiar al nostre centre.

Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i posteriorment matrícula al juliol.

Perfil professional:

Competència general:

Consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental

Competència professionals:

Quant a les seves competències professionals, haurà de ser capaç de:

  • Distribuir i controlar els productes, la facturació i la informació en els establiments de farmàcia
  • Dispensar medicaments i productes de parafarmàcia, informar els clients sobre el seu ús, determinar paràmetres anatòmics i fisiològics senzills i fomentar els hàbits saludables.
  • Elaborar preparats seguint protocols i sota la supervisió del farmacèutic
  • Realitzar anàlisis clíniques senzilles sota la supervisió del farmacèutic.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL:

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat dins del sector sanitari, dispensant productes farmacèutics i parafarmacèutics en oficines de farmàcia, farmàcia hospitalària, establiments de parafarmàcia, magatzems de distribució de medicaments i indústria farmacèutica.

El tècnic en farmàcia també s’ocuparà de l’organització i gestió d’una oficina de farmàcia, de la prestació del servei i de l’educació sanitària.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE

          
Oficina de farmàcia
Dispensació de productes farmacèutics
Dispensació de productes parafarmacèutics
Formulació Magistral
Promoció de la salut
Disposició i venda de productes
Operacions bàsiques de laboratori
Primers auxilis
Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat I (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat II (*)
Llengua catalana (*)
Anglès professional (*)
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (*)
Digitalització aplicada als sectors productius (*)
Projecte Intermodular (*)
Estada a l'empresa (*)
Total del cicle:2.000 hores
(*) Pendent de l’actualització del desenvolupament curricular.
L'alumnat gaudirà d'una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic

Sortides acadèmiques:

A 2n. curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle amb
xerrades d’antics alumnes/as amb l’objectiu que coneguin totes les seves opcions:

  • Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament a un grau superior de la mateixa opció i cal fer preinscripció si es vol accedir a un centre públic o concertat. Si vol accedir a un centre privat, podrà fer la matrícula atenent els requeriments del

   centre.

  • A EDUCEM oferim el CFGS d’Educació Infantil, una possible continuïtat després del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, en ser un cicle privat l’alumnat podrà fer la matrícula al juliol un cop hagi fet el tràmit del títol del grau mitjà.
  • Aquest cicle formatiu dona accés prioritari als cicles formatus de Grau Superior de la família professional de Sanitat. Tanmateix, també dona accés a qualsevol cicle formatiu d’FP.
  • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Sortides professionals:

Dins de les principals ocupacions i llocs de treball, trobem:

  • Tècnic d’oficina de farmàcia
  • Tècnic en establiments de
   parafarmàcia
  • Tècnic de magatzem de distribució
   de medicaments
  • Tècnic en farmàcia hospitalària

Sortides acadèmiques:

A 2n. curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle amb
xerrades d’antics alumnes/as amb l’objectiu que coneguin totes les seves opcions:

 • Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament
  a un grau superior de la mateixa opció (veure annex). Amb la normativa actual si vol
  accedir a un centre públic o concertat podrà fer la preinscripció al setembre però sense
  prioritat. Si vol accedir a un centre privat, podrà fer la matrícula atenent els requeriments
  del centre.
 • A EDUCEM oferim el CFGS d’Educació Infantil, una possible continuïtat després del
  CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, en ser un cicle privat l’alumnat podrà fer la matrícula
  al juliol un cop hagi fet el tràmit del títol del grau mitjà
 • Curs específic d’incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS). Aquest curs
  dóna prioritat d’accés a grau superior a l’alumnat que acredita el títol de tècnic de grau
  mitjà. No és obligatori per l’alumnat que vol fer un grau superior de la mateixa opció
  (veure annex) però sí que és necessari si l’alumnat canvia d’opció.
 • Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS). La superació de la
  prova dóna prioritat d’accés a grau superior. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els
  alumnes estan exempts de fer les matèries específiques si segueixen la mateixa família
  professional.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Sortides professionals:

 • Tècnic d’oficina de farmàcia
 • Tècnic en establiments de
  parafarmàcia
 • Tècnic de magatzem de distribució
  de medicaments
 • Tècnic en farmàcia hospitalària

COL·LABORACIÓ AMB FARMÀCIES I ENTITATS DE LA SALUT

A continuació, adjuntem una mostra orientativa de farmàcies, empreses i entitats del ram de la salut que han acollit alumnat d’EDUCEM per realitzar pràctiques:

Nom Farmàcia / Entitat

FARMÀCIA MASSant Celoni
FARMÀCIA TIBAUCaldes de Montbui
FARMÀCIA FONT DEL LLEÓCaldes de Montbui
FARMÀCIA ARIMANYGranollers
HOSPITAL DE GRANOLLERSGranollers
FARMÀCIA FORÉSCardedeu
FARMÀCIA DE LA CONCEPCIÓNMollet del Vallès
FARMÀCIA SITJÀ-TOSTVilalba-Sasserra
FARMÀCIA BRETCHAGranollers
FARMÀCIA LLUÍS CASAMADASant Celoni
HOSPITAL DE SANT CELONISant Celoni
FARMÀCIA LA QUINTANAMontmeló
FARMÀCIA VIÑAMATAGranollers
FARMÀCIA TORRENTSGranollers
FARMÀCIA MACIÀCanovelles
HOSPITAL DE MOLLETMollet del Vallès
FARMÀCIA BELLAVISTAGranollers

 

Nom Farmàcia / Entitat

FARMÀCIA GIRBAUCanovelles
FARMÀCIA SUÑOLLa Garriga
FARMÀCIA POUGranollers
FARMÀCIA MELEROGranollers
FARMÀCIA PUIGDOLLERSAmetlla del Vallès
FARMÀCIA ISERNParets del Vallès
FARMÀCIA VILASECAMollet del Vallès
FARMÀCIA NADAL CBLa Llagosta
FARMÀCIA SERRANOGranollers
FARMÀCIA PACHECO – PALENCIALes Franqueses del Vallès
FARMÀCIA MORENOMontornès del Vallès
FARMÀCIA ARUMÍVic
FARMÀCIA SAGALÉSBellavista
FARMÀCIA GUILLÉNArgentona
FARMÀCIA DOLORS VALLSAmetlla del Vallès
FARMÀCIA ESPLUGAS – GRAULliçà del Vall

 

Nom Farmàcia – Població

FARMÀCIA MAS – Sant Celoni
FARMÀCIA TIBAU – Caldes
FARMÀCIA CODINA – Caldes
HOSPITAL VIC – Vic
FARMÀCIA FORÉS- Cardedeu
FARMÀCIA DE LA CONCEPCIÓN – Mollet del Vallès
FARMÀCIA SITJÀ-TOST – Vilalba Saserra
FARMÀCIA BRETCHA – Granollers
FARMÀCIA LLUÍS CASAMADA – Sant Celoni
HOSPITAL DE SANT CELONI – Sant Celoni
FARMÀCIA MARGARITA COLLS – Montmeló
FARMÀCIA VIÑAMATA – Granollers
FARMÀCIA FELIU – Centelles
FARMÀCIA DALMAU – Granollers
HOSPITAL DE MOLLET – Mollet del Vallès
FARMÀCIA BELLAVISTA – Granollers
FARMÀCIA GIRBAU – Canovelles
FARMÀCIA SUÑOL – La Garriga
FARMÀCIA POU – Granollers
FARMÀCIA MELERO – Granollers
FARMÀCIA PUIGDOLLERS – Ametlla del Vallès
FARMÀCIA ISERN – Parets del Vallès
FARMÀCIA VILASECA – Mollet del Vallès
FARMÀCIA NADAL CB – La Llagosta
FARMÀCIA SERRANO – Granollers
FARMÀCIA PONS – Les Franqueses del Vallès
FARMÀCIA FONTCUBERTA – Montornès del Vallès
FARMÀCIA ARUMI – Vic
FARMÀCIA SAGALÉS – Bellavista
FARMÀCIA GUILLÉN – Argentona
FARMÀCIA DOLORS VALLS – Ametlla del Vallès

Informa't i matriculat!

Si vols més informació sobre les preinscripcions o qualsevol consulta dels centres, deixa'ns les teves dades:

Formulari d'informació web

protecció de dades

butlletins

10 + 2 =

Informació bàsica sobre protecció de dades
ResponsableEDUCEM
FinalitatRespondre a les consultes que realitzen els usuaris.
LegitimacióConsentiment de l'interessat
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra web: Protecció de dades