CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes

L’objectiu d’aquest cicle a EDUCEM és formar un bon professional del món de la informàtica tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a les capacitats i actituds que les empreses del sector demanden.

Plantejament

EDUCEM ofereix els tres cicles formatius d’informàtica: el Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i els dos
de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i d’Administració de Sistemes Informàtics en
Xarxa. D’aquesta manera, l’alumne/a que cursi aquest cicle a EDUCEM pot fer després els cicles de Grau Superior
al mateix centre.

EDUCEM aporta una àmplia experiència en la impartició d’informàtica i una estreta col·laboració amb les empreses
de la comarca. Això ha afavorit que el cicle s’enfoqui segons els criteris més actuals i reals del món de la informàtica
i que el nostre alumnat sigui molt sol·licitat pel teixit empresarial del nostre entorn.

El punt de partida de la metodologia EDUCEM és que l’alumnat es motivi per a l’estudi, que vegin que és una activitat gratificant i agradable, que tot el que s’estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional. Per això, la nostra metodologia de treball és molt dinàmica i pràctica.

Cal destacar també la gran importància de l’acció tutorial que es duu a terme a EDUCEM. Els tutors estan en contacte continu amb l‘alumne, fan el seguiment de la seva evolució en els estudis, mantenen entrevistes regulars amb els pares i les mares, fan un seguiment periòdic de les pràctiques i orienten a final de curs tant acadèmicament com professionalment.

El cicle aporta coneixements informàtics vistos des de tots els vessants, que s’estructuren en diferents mòduls específics de la professió,
per tal que l’alumne sigui capaç d’instal·lar, configurar i actualitzar els sistemes informàtics, serveis d’Internet, així com saber utilitzar
amb profunditat les aplicacions ofimàtiques per resoldre diferents situacions, utilitzant sempre les darreres tecnologies existents en el
món empresarial.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la
inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics
i Xarxes es dissenyen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la seva utilització, així com el mòdul específic d’Anglès.

Sortides i activitats

En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats, seminaris i xerrades de temes diversos per completar els coneixements acadèmics i donar una visió més propera i actual de la realitat del món de la informàtica.

Horaris

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores). L’horari és:

 • De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h. excepte dimarts i dijous, de 14:30 a 20:30.

Les pràctiques en empresa tenen una durada 383 hores.
La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora arriba als 80 anys.

Accés als cicles formatius de grau mitjà

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe:

  • Graduat en Educació Secundària (ESO).
  • Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
  • Batxillerat.
  • Fins 2n de BUP aprovat.
  • Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.

En el cas de NO tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Grau Mitjà o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà.

Tant el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM) com la Preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà (PPAM) es poden estudiar al nostre centre.

Inscripció i matrícula directament al centre a partir de gener.

Perfil professional:

Competència General:

La competència general d’aquest títol consisteix a
instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics,
aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits
entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els
protocols establerts de qualitat, seguretat i respecte al
medi ambient.

Competències Professionals:

Aquest/a professional exerceix fonamentalment les
funcions següents:

 • Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica
  associada i organització de recursos necessaris.
 • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat Instal·lar i configurar software bàsic i d’aplicació,
  assegurant el seu funcionament.
 • Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva connexió amb xarxes d’àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supòsits requerits.
 • Instal·lar i configurar xarxes locals i la seva connexió a xarxes públiques.
 • Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local, atenent a les necessitats i requeriments establerts.
 • Realitzar proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per comprovar i ajustar el seu funcionament.
 • Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
 • Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant de fallades i pèrdues de dades en el sistema per garantir la integritat i disponibilitat de la
  informació.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i la reglamentació del sector, pel seu manteniment i l’assistència al client.
 • Elaborar pressupostos de sistema a mida complint els requeriments del client.

Àmbit professional i de treball:

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat en:

 • Empreses de diversos sectors d’activitats econòmiques, en el departament d’informàtica o de processament de dades, en el departament tècnic o en el de comunicació.
 • Empreses distribuïdores de serveis informàtics, en el sector de serveis a les empreses.
 • Empreses de serveis d’Internet.
 • Empreses de comunicacions.
 • Empreses d’assistència tècnica.
 • Grans corporacions empresarials.
 • Administració pública.
 • Empreses comercials o distribuïdores de transports
  internacionals comercials (TIC).

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
DE TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Mòdul 1:Muntatge i Manteniment d'Equips132 hores
Mòdul 2:Sistemes Operatius Monolloc99 hores
Mòdul 3:Aplicacions Ofimàtiques165 hores
Mòdul 4:Sistemes Operatius en Xarxa132 hores
Mòdul 5:Xarxes locals198 hores
Mòdul 6:Seguretat informàtica99 hores
Mòdul 7:Serveis en xarxa165 hores
Mòdul 8:Aplicacions Web99 hores
Mòdul 9:Formació i Orientació Laboral66 hores
Mòdul 10:Empresa i iniciativa Emprenedora66 hores
Mòdul 11:Anglès Tècnic99 hores
Mòdul 12:Síntesi297 hores
Mòdul 13:Formació en Centres de Treball383 hores
TOTAL DEL CICLE2.000 hores
L'alumnat gaudirà d'una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic

Sortides Acadèmiques

A 2n curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle de
grau mitjà amb xerrades d’alumnes o antics alumnes amb l’objectiu que coneguin totes
les seves opcions:

 • Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament
  al CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Aquest cicle en el nostre
  centre és privat i per tant l’alumnat pot fer matrícula al juliol, un cop hagi aprovat el grau
  mitjà i hagi tramitat el títol.
 • L’alumnat que vulgui fer el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma,
  que en el nostre centre és concertat, pot fer la preinscripció al maig. El seu accés és per
  la nota mitjana obtinguda al cicle de grau mitjà.
 • Curs específic d’incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS). Aquest curs
  dóna prioritat d’accés a grau superior a l’alumnat que acredita el títol de tècnic de grau
  mig, però no és obligatori.
 • Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS). La superació de la
  prova dóna prioritat d’accés a grau superior. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els
  alumnes estan exempts de fer les matèries específiques si segueixen la mateixa família
  professional.
 • Batxillerat. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer el
  treball de recerca.
 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Sortides Professionals

SORTIDES PROFESSIONALS:

Dins de les principals ocupacions i
llocs de treball, trobem:

 • Tècnic instal·lador: reparador
  d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
  Reparador de perifèrics de sistemes
  microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica.
  Operador de sistemes.
 • Tècnic/a en el servei d’informació i
  assessorament a la clientela interna i
  externa en empreses de sistemes i
  aplicacions informàtics.

MATERIAL DEL CICLE DE SMX

L’alumnat de primer i segon curs cal que disposi del seu propi ordinador portàtil en horari lectiu. En el moment de formalitzar la matrícula, el centre indicarà a les famílies les característiques mínimes del portàtil per tal que l’alumnat treballi amb les eines adequades.

En horari lectiu, caldrà fer un bon ús de l’ordinador portàtil, per aquest motiu no està permès que l’alumnat jugui, en tot moment és una eina de treball.

COL·LABORACIÓ D’EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra orientativa d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

Empresa

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
BACHILLER S.A.
CEIP LLEDONER
CLOUDALIA TECHNICAL SERVICES
EPOS SPAIN ETT S.L.U.
ESCOLA FERRER I GUÀRDIA
ESCOLA JOAN MIRÓ
ESCOLA PONENT
INSTITUT DOMUS D’OLIVET
INSTITUT EUGENI XAMMAR
INSTITUT LA VALL DEL TENES
GRUPO EPOS IT LAB S.L.
HOSPITAL DE GRANOLLERS
HOSPITAL DE SANT CELONI
INSTITUT MARTA ESTRADA
PC BOX MOLLET
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU S.L.
SOM CONTROL I SEGURETAT S.L.TKS
INFORMÀTICA I AUTOMATISMES S.L.

Població

POBLACIÓ
Granollers
Caldes de Montbui
Parets del Vallés
Granollers
Mollet del Vallès
Granollers
Granollers
Canovelles
Granollers
Canovelles
L’Ametlla del Vallès
Santa Eulàlia de Ronçana
Granollers
Granollers
Sant Celoni
Granollers
Mollet del Vallès
Granollers
Les Franqueses del Vallès
Granollers

Empresa / Població

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS / Granollers
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI / Caldes de Montbui
BACHILLER S.A. / Parets del Vallès
CEIP LLEDONER / Granollers
CLOUDALIA TECHNICAL SERVICES / Mollet del Vallès
EPOS SPAIN ETT S.L.U. / Granollers
ESCOLA FERRER I GUÀRDIA / Granollers
ESCOLA JOAN MIRÓ / Canovelles
ESCOLA PONENT / Granollers
INSTITUT DOMUS D’OLIVET / Canovelles
INSTITUT EUGENI XAMMAR / L’Ametlla del Vallès
INSTITUT LA VALL DEL TENES / Santa Eulàlia de Ronçana
GRUPO EPOS IT LAB S.L. / Granollers
HOSPITAL DE GRANOLLERS / Granollers
HOSPITAL DE SANT CELONI / Sant Celoni
INSTITUT MARTA ESTRADA / Granollers
PC BOX MOLLET / Mollet del Vallès
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU S.L. / Granollers
SOM CONTROL I SEGURETAT S.L.TKS / Les Franqueses del Vallès
INFORMÀTICA I AUTOMATISMES S.L. / Granollers

¡Infórmate y matricúlate!

Si quieres más información sobre las preinscripciones o cualquier consulta de los centros, déjanos tus datos:

proteccion de datos

boletines

13 + 10 =

Información básica sobre protección de datos
ResponsableEDUCEM
FinalidadResponder a las consultas que realizan los usuarios.
LegitimaciónConsentimiento del interesado
DestinatariosNo se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicionalPuede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: Protección de datos