Select Page

CFGS - Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Explora les oportunitats digitals amb el Cicle Formatiu Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma: 80 anys d’FP al cor de Granollers, 30 anys al cor de la informàtica.

PLANTEJAMENT

Des dels seus inicis, EDUCEM ha apostat per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 80 anys.

Actualment, EDUCEM ofereix els següents cicles formatius de grau superior de la branca d’informàtica: el CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i el CFGS Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX).

El Centre planteja aquests estudis de forma eminentment pràctica, on es pretén donar competències a l’alumne per ser capaç d’adaptar-se als canvis successius dins la informàtica. Els eixos bàsics del cicle són el tractament de les bases de dades, desenvolupament d’aplicacions tant mòbils com d’escriptori, la creació d’espai web, l’administració de sistemes i xarxes. Utilitzem sempre les tecnologies i tècniques més actuals sobre diverses plataformes.

Algunes d’aquestes tecnologies i plataformes son: Programació Orientada a Objectes (POO), UML, .NET, XML, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Java, Oracle, SQL-Server, MySQL, MongoDB, Firebase, Arduino, Android, ERP-CRM, Angular, Linux, etc…

Aquest plantejament totalment pràctic dels Cicles Formatius de Grau Superior de la família professional d’Informàtica fa necessari disposar del mateix entorn de treball tant a l’aula com a casa. Per aquesta raó, els alumnes treballen amb els seus propis ordinadors portàtils, fet que potencia l’aprenentatge i que garanteix que l’alumne podrà continuar treballant a casa de la mateixa manera que ho fa a classe.

Per altra banda, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquests cicles formatius s’utilitza l’anglès de manera transversal en diferents mòduls, a més del mòdul específic Anglès professional.

L’aprenentatge de l’alumnat es complementa amb el mòdul de pràctiques Estada a l’empresa, en el qual l’alumne podrà desenvolupar tant els coneixements adquirits com les seves capacitats clau. Actualment, les empreses amb les quals tenim convenis de pràctiques són majoritàriament del Vallès Oriental.

Aquesta unió empresa – escola ens permet valorar les necessitats reals de les empreses, i adaptar els nostres continguts per satisfer-les, sense perdre de vista les directrius pedagògiques del Centre i el tracte individualitzat que ens caracteritza.

Horaris

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores). L’horari és:

 • 1r curs: horari de matins
  dilluns-dijous de 8.00h a 13.30h-14.30h. i divendres de 8.00h a 12.30h
 • 2n curs: horari de tardes
  dilluns-dijous de 14.30h a 20.30h i divendres de 14.30h a 18.30h.

Les pràctiques en empresa tenen una durada 515 hores.
Aquestes dades són orientatives, pendents del nou desenvolupament curricular de la FP.

Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i posteriorment matrícula al juliol.

TITULACIÓ: TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)

Accés als cicles formatius de grau superior:

Amb titulació

L’ alumnat amb la següent titulació té accés directe:

 • Batxillerat o equivalent.
 • Títol de FP2.
 • Tenir qualsevol titulació universitària.
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir el títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.

Sense titulació

 • Curs Específic d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CAS).
 • Preparació a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PPAS).

Tant el Curs Específic d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CAS) com la Preparació a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PPAS) es poden estudiar en el nostre centre.

Per poder accedir al cicle cal fer preinscripció al maig i posteriorment matrícula al juliol.

Perfil professional:

Competència general:

Desenvolupar, implementar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’ús i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Competències Professionals:

Aquest/a professional exerceix fonamentalment les següents funcions:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Gestionar entorns de desenvolupament adaptant la seva configuració en cada cas permetent el desenvolupament de les aplicacions.
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma amb accés a força de dades utilitzant llenguatges i eines adequades a les especificacions.
 • Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, utilitzant eines específiques i complint els requeriments establerts.
 • Desenvolupar interfícies gràfics d’usuari interactius i amb l’ús adequat, utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
 • Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i l’educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.
 • Desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
 • Crear tutorials, manuals d’usuari, d’instal·lació, de configuració i d’administració, emprant eines específiques.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls.
 • Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint-ne la integritat.
 • Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats, segons les especificacions.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL cicle

                                                                                                                                                                                                                                                
Sistemes informàtics
Bases de dades
Programació
Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació
Entorns de desenvolupament
Accés a dades
Desenvolupament d’interfícies
Programació multimèdia i dispositius mòbils
Programació de serveis i processos
Sistemes de gestió empresarial
Anglès professional (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat I (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat II (*)
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (*)
Digitalització aplicada als sectors productius (*)
Projecte Intermodular (*)
Estada a l'empresa (*)
TOTAL DEL CICLE2.000 hores
(*) Pendent de l’actualització del desenvolupament curricular.
L'alumnat gaudirà d'una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic

Estudis universitaris en finalitzar el cicle:

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de modalitat de batxillerat.

Avantatges amb universitats

EDUCEM col·labora en la formació de futurs professors amb els programes Practicum de diferents universitats, que fan estades de formació al nostre centre. Per altra banda, els estudiants d’EDUCEM gaudeixen d’interessats avantatges si opten per matricular-se a UNIR.

Sortides professionals DAM:

En aquest cicle, les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Desenvolupador d’aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Desenvolupador d’aplicacions per a entorns d’escriptori.
 • Desenvolupador en tecnologia .NET.
 • Desenvolupador d’aplicacions per a entorns web.
 • Administrador de sistemes gestors de bases de dades.
 • Gestor de projectes informàtics.

Estudis universitaris en finalitzar el cicle:

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall
requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de
modalitat de batxillerat.

Sortides professionals DAM:

En aquest cicle, les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Desenvolupador d’aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Desenvolupador d’aplicacions per a entorns d’escriptori.
 • Desenvolupador en tecnologia .NET.
 • Desenvolupador d’aplicacions per a entorns web.
 • Administrador de sistemes gestors de bases de dades.
 • Gestor de projectes informàtics.

LLENGUATGES I ENTORNS DE PROGRAMACIÓ DAM (*)

La clau del millor professional

Llenguatges, mètodes de desenvolupament, frameworks, protocols… el professional informàtic ideal és aquell que és versàtil i té la base suficient per a aprendre i evolucionar amb les necessitats dels projectes. A EDUCEM formem els alumnes amb l’exigència i rigor necessaris per garantir que assoliran aquesta base amb solidesa i professionalitat.
Els alumnes del cicle DAM d’EDUCEM poden assumir projectes en els següents llenguatges/entorns de programació:

LLENGUATGES:
C, C++, C#, Java, XML, HTML, PHP, SQL, Javascript, CSS, Typescript, Bash, Windows Powershell

PLATAFORMES:
Windows, Linux, .NET, Arduino

BASES DE DADES:
MySQL, SQL Server, MongoDB, Oracle, Firebase

ALTRES:
Ionic, AWS, Angular, NodeJS, Scrum, UML, Websockets, Machine Learning, Big Data…

(*) Pendent de l’actualització del desenvolupament curricular.

FUNCIONAMENT DEL CICLE:

El desenvolupament de les classes es realitza amb ordinadors portàtils del propi alumnat la qual cosa els ajuda a assolir un més alt rendiment acadèmic.

EDUCEM comunicarà les característiques mínimes del portàtil durant el mes de juliol, per tal que l’alumnat treballi amb les eines adequades durant els cursos acadèmics.

És indispensable que l’equip de l’alumne compleixi aquests requeriments mínims per a que pugui seguir les classes amb normalitat i rebre el suport necessari per part dels docents.

CARTA ERASMUS UNIVERSITÀRIA:

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne adaptar-se a les exigències del mercat laboral a nivell europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos aproximadament.

COL·LABORACIÓ amb EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra orientativa d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

Empresa / Entitat

ACTUAL GRANOLLERS S.L.
ASIALINK
CESC- IT
EMS PATHOLOGY MEDICAL S.L.
EPOS SPAIN ETT S.L.U.
ESBLADA INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L.P.
FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL
GRUPO EPOS IT LAB S.L.
IBERMÁTICA S.L.
ISP GRUP
JAD SOLUTIONS S.L.
JORGE URTIAGA BAONZA SOLUTIONS S.L.
LEKTULOS S.L.
MITRA GLOBAL SERVICES
PERCEPTION TECHNOLOGIES S.L.
SENYOR MUNERA S.L.

Població

Granollers
La Roca del Vallès
Mataró
La Garriga
Granollers
La Garriga
Granollers
Granollers
Barcelona
Les Franqueses del Vallès
Granollers
Granollers
Granollers
Granollers
Les Franqueses del Vallès
Granollers

Empresa / Entitat – Població

CARDINALTECH COMPANY S.L. – Granollers
CESC – IT – Mataró
DRAUTA INGENIERIA S.L. – Granollers
EMS PATHOLOGY MEDICAL S.L. – La Garriga
EPOS SPAIN ETT S.L.U. – Granollers
ESBLADA INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L.P. – La Garriga
GRINDSOFT S.L. – Mollet del Vallès
GRUPO EPOS IT LAB S.L. – Granollers
IBERMÁTICA S.L. – Barcelona
ISP GRUP – Les Franqueses del Vallès
JAD SOLUTIONS S.L. – Granollers
JORGE URTIAGA BAONZA SOLUTIONS S.L. – Granollers
MITRA GLOBAL SERVICES – Granollers
OPTIMA SUITE – Barcelona
PERCEPTION TECHNOLOGIES S.L. – Les Franqueses del Vallès
SENYOR MUNERA S.L. – Granollers
SYSTRAY SOLUTIONS S.L. – Granollers
TRAVEL & MORE CO – Mataró
TUS MEDIA S.L.U. – Granollers

FORMACIÓ DUAL: APRENDRE I TREBALLAR

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa. L’alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca amb remuneració econòmica, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Aquesta formació que es fa a l’empresa té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una coresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris d’assoliment acadèmic, competencial i actitudinal

Informa't i matriculat!

Si vols més informació sobre les preinscripcions o qualsevol consulta dels centres, deixa'ns les teves dades:

Formulari d'informació web

protecció de dades

butlletins

6 + 4 =

Informació bàsica sobre protecció de dades
ResponsableEDUCEM
FinalitatRespondre a les consultes que realitzen els usuaris.
LegitimacióConsentiment de l'interessat
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra web: Protecció de dades