PLANTEJAMENT DEL CFGS DE DAM – ASIX

Educem ha apostat, des dels seus inicis, per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 65 anys.

Actualment, EDUCEM ofereix tots els estudis pre-universitaris de la branca d’informàtica, realitzant tant el Cicle de Grau Mitjà de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes com els Cicles de Grau Superior de Tècnic en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i Tècnic d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX).

La LOE (Llei Orgànica d’Educació) ha redissenyat els CFGS de la branca Informàtica de manera que el primer curs és comú i convalidable als tres cicles existents DAM, ASIX i DAW (Tècnic en Desenvolupament d’Aplicacions en entorn Web). Per això, els alumnes que cursen el primer curs al nostre Centre estaran en disposició de completar qualsevol dels tres cicles.

L’objectiu principal de DAM i ASIX, a EDUCEM, és formar un/a bon/a professional dins el món de la informàtica, tant a nivell de conceptes i procediments com a nivell de capacitats claus, per tal de garantir la seva incorporació dins del món laboral.

L’escola planteja aquests estudis de forma eminentment pràctica, on es pretén obtenir un/a bon/a tècnic/a capaç d’adaptar-se als canvis successius dins la informàtica. Els eixos bàsics del Cicle són el tractament de les Bases de Dades, el Desenvolupament d’Aplicacions i l’Administració de Sistemes i Xarxes, sempre treballant amb les tecnologies més actuals i en plataformes diverses.

Aquest plantejament totalment pràctic dels Cicles Formatius de grau superior de la família professional d’Informàtica fa necessari disposar del mateix entorn de treball tant a classe com a casa. Per aquesta raó, els/les alumnes treballen amb els seus propis ordinadors portàtils fet que potencia l’aprenentatge i que garanteix que l’alumne/a podrà continuar treballant a casa de la mateixa manera que ho fa a classe.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle formatiu de grau superior es dissenyen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa.

L’aprenentatge de l’alumnat es complementa amb el mòdul de Formació en Centres de Treball, en el qual l’alumne/a podrà desenvolupar tant els coneixements adquirits com les seves capacitats claus. Actualment, les empreses amb les quals tenim convenis de pràctiques són majoritàriament del Vallès Oriental, procurant que l’empresa estigui pròxima al lloc de residència del l’alumne/a.

Aquesta unió empresa-escola ens permet valorar les necessitats reals de les empreses, i adaptar els nostres continguts per satisfer-les, sense perdre de vista les directrius pedagògiques del Centre i el tracte individualitzat que ens caracteritza.

Atès que els continguts del cicle d’ Administració de Sistemes informàtics en Xarxa (LOE) coincideixen, en part, amb els del cicle Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (LOE), l’organització dels plans d’estudis d’ambdós permet obtenir les dues titulacions cursant una sola vegada els continguts comuns.

Així, doncs, EDUCEM ofereix la possibilitat de realitzar en tres cursos acadèmics els dos Cicles de Grau Superior, obtenint la doble titulació de DAM i ASIX. Aquesta doble titulació permet als/ a les alumnes cobrir les necessitats reals del teixit empresarial del sector de la informàtica.

PERFIL PROFESSIONAL

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma ( DAM)

Competència general

Desenvolupar, implementar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’ús i qualitat exigits en els estàndards establerts.

 

Competències professionals

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.

Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.

Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat accessibilitat de les dades.

Gestionar entorns de desenvolupament adaptant la seva configuració en cada cas permetent el desenvolupament de les aplicacions.

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma amb accés a base de dades utilitzant llenguatges i eines adequades a les especificacions.

Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.

Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, utilitzant eines específiques i complint els requeriments establerts.

Desenvolupar interfícies gràfics d’usuari interactius i amb l’ús adequat, utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.

 Tècnic Superior d’Administració de Sistemes informàtics en Xarxa (ASIX)

 

Competència general

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Competències professionals

Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.

Administrar serveis de xarxa ( web,missatgeria,electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) instal·lant i configurant el software,en condicions de qualitat.

Administrar aplicacions instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat per respondre a les necessitats de l’organització.

Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el software de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.

Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius hardware d’acord als requisits de funcionament.

Avaluar el rendiment dels dispositius hardware identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.

Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.

Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.

Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per protegir i recuperar el sistemadavant de situacions imprevistes.

Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema.

Administrar usuaris d’acord amb les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.

Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctores per restablir la seva funcionalitat.

 

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT  D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)

1r curs

Mòdul1:                    Sistemes informàtics                                                  198 hores

Mòdul 2:                   Bases de dades                                                          198 hores

Mòdul 3:                   Programació                                                                198 hores

Mòdul 4:                   Llenguatges de marques i sistemes de gestió

d’informació                                                                  99 hores

Mòdul 11:                 Formació i Orientació Laboral                                      99 hores

Mòdul 12:                 Empresa i iniciativa emprenedora                                66 hores

2n curs

Mòdul 2:                   Bases de dades                                                            33 hores

Mòdul 3:                   Programació                                                                  99 hores

Mòdul 5:                   Entorns de desenvolupament                                       66 hores

Mòdul 6:                   Accés a dades                                                             132 hores

Mòdul 7.                   Desenvolupament d’interfícies                                      99 hores

Mòdul 8:                   Programació multimèdia i dispositius mòbils               99 hores

Mòdul 9:                   Programació de serveis i processos                            99 hores

Mòdul 10:                 Sistemes de gestió empresarial                                   99 hores

Mòdul 13:                 Projecte                                                                         99 hores

Mòdul 14:                  Formació en centres de treball                                  317  hores

     Total cicle:                                                                                                           2.000 hores

TITULACIÓ

TÈCNIC SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 

  

MÓDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN LA XARXA (ASIX)

Un sol curs

M2 Gestió de Bases de Dades
M4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
M5 Fonaments de maquinari
M6 Administració de Sistemes Operatius
M7 Planificació i administració de xarxes
M8 Serveis de xarxes i internet
M10 Administració de bases de dades
M11 Seguretat i alta disponibilitat
M12 Formació i orientació laboral
M13 Empresa i iniciativa emprenedora
M14 Projecte
M15 Formació en centres de treball

TITULACIÓ

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 

FUNCIONAMENT DEL CICLE DE DAM-ASIX

El Centre EDUCEM comunicarà les característiques mínimes del portàtil durant el mes de juliol, per tal que l’alumnat treballi amb les eines adequades durant els cursos acadèmics de DAM i ASIX.

El centre proposarà un proveïdor per a la seva adquisició. Aquest proveïdor proporcionarà el portàtil amb les característiques adients amb un acord de reposició de la màquina mentre duri la garantia. D’aquesta manera, en el cas que s’hagués de reparar el portàtil l’alumne disposaria d’un portàtil mentre durés la reparació.

L’alumne/a pot triar on fer l’adquisició del portàtil, tanmateix, aquest ha de complir les característiques mínimes que es recomanaran pel bon funcionament dels cursos.

CARTA ERAMUS UNIVERSITÀRIA

EDUCEM ha aconseguit la Carta Erasmus Universitària, que té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada en un país estranger permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat laboral a nivell europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos.

Per a més informació consulteu:

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/estudiantes-en-practicas.html

FORMACIÓ DUAL

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa.

L’alumne/a rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne/a s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Per a l’alumne/a suposa: compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Aquesta formació que es fa a l’empresa  té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una corresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

 SORTIDES PROFESSIONALS

 

Analista-programador informàtic en entorns locals i oberts (Internet)

Programador

Gestor de projectes informàtics.

Tècnic en manteniment de sistemes informàtics.

Tècnic en informació i assessorament en sistemes i aplicacions informàtiques.

Cap d’explotació de sistemes informàtics en PIMES.

 Administrador de xarxa local.

ESTUDIS UNIVERSITARIS ALS QUALS ES POT ACCEDIR UN COP FINALITZAT ELS CICLES:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall  requerida per la Universitat escollida.

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Amb titulació:

  • Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d’accés:

– La superació del Batxillerat.

– La superació del COU.

– Títol d’FP-2.

-Tenir qualsevol titulació universitària.

-Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També podrà accedir-hi l’alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

Sense titulació:

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior  (PACFGS)

  • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l’apartat anterior, tinguin 19 anys o bé els compleixin durant l’any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu.

La prova d’accés té una part comuna i una part específica, d’acord amb el cicle formatiu.

Les persones que acreditin, com a mínim, un any d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d’accés.

Les persones que han superat totalment les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys poden quedar totalment o parcialment exemptes de la prova d’accés, i s’hauran d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional a fi de sol·licitar l’exempció amb el model de sol·licitud previst.

  • Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, si tenen 18 anys o bé els compleixen durant l’any de la prova, poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional i d’altres famílies professionals que es determinin. Aquests alumnes cal que es preparin per superar la prova.

Curs Específic d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior(CAS)

  • Aquests estudis permeten, a les persones que el superen, l’accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior.
  • Exclusivament va adreçat a persones que hagin assolit un CFGM.
  • La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.
  • El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.

Tant la Prova d’Accés (PACFGS) com el Curs específic (CAS) es poden estudiar al nostre centre.