PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals

Auxiliar en muntatges i manteniment de sistemes microinformàtics

ACCÉS I REQUISITS

Els PQPI s’adrecen als joves de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu especialment en la formació professional específica de grau mitjà.

Aquell alumne que superi el PQPI amb una nota de 8 o més, podrà accedir a un CFGM sense necessitat de realitzar la prova d’accés.

També donen l’opció, als joves que ho desitgin, de fer una formació complementària (mòduls C) per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

CONTINGUTS

Mòduls A : Assignatures específiques de la professió :

Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals  

Tècniques administratives bàsiques d’oficina
Operacions bàsiques de comunicació
Reproducció i arxiu
Enregistrament de dades
Tractament de dades, textos i documentació
Projecte Integrat
Formació en centres de treball

Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Components d’un equip microinformàtic
Manteniment d’un equip microinformàtic
Programari base
Recursos a la xarxa local i a Internet
Projecte Integrat
Formació en centres de treball

El mòduls A inclou pràctiques en empresa de 200 hores de duració.  

Mòduls B: Assignatures comunes

DRP – Mòdul: Desenvolupament i recursos personals
CES – Mòdul: Coneixement de l’entorn social i professional
MB3 – Mòdul: Aprenentatges instrumentals bàsics
COM – Crèdit: Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana
MAT – Crèdit: Estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana
TIC – Crèdit: Tecnologies de la informació i de la comunicació

Mòdul C:       Preparació per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Es poden cursar paral·lelament o amb posterioritat als mòduls A i B. La durada mínima serà de 175 hores.

Àmbit de la comunicació     Llengua catalana III – Literatura Catalana

Llengua castellana III – Literatura Castellana

Llengua estrangera II

Llengua estrangera III

Àmbit científic tecnològic     Matemàtiques III

Matemàtiques IV

1 mòdul opcional               Història II

Descarregar Horari