PLANTEJAMENT DEL CFGM DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

L’objectiu principal d’aquest cicle a EDUCEM és formar un bon professional del món de la informàtica tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a les capacitats i actituds que les empreses del sector demanden.

EDUCEM ofereix els tres cicles formatius d’informàtica: el Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i els dos de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. D’aquesta manera, l’alumne/a que cursi aquest cicle a EDUCEM pot fer després els cicles de Grau Superior al mateix centre.

EDUCEM aporta una àmplia experiència en la impartició d’informàtica i una estreta col·laboració amb les empreses de la comarca. Això ha afavorit que el cicle s’enfoqui segons els criteris més actuals i reals del món de la informàtica i que el nostre alumnat sigui molt sol·licitat pel teixit empresarial del nostre entorn.

El punt de partida de la metodologia EDUCEM és que l’alumnat es motivi per a l’estudi, que vegin que és una activitat gratificant i agradable, que tot el que s’estudia té una finalitat real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional. Per això, la nostra metodologia de treball és molt dinàmica i pràctica. 

Cal destacar també la gran importància de l’acció tutorial que es duu a terme a EDUCEM. Els tutors estan en contacte continu amb l‘alumne, fan el seguiment de la seva evolució en els estudis, mantenen entrevistes regulars amb els pares i les mares, fan un seguiment periòdic de les pràctiques i orienten a final de curs tant acadèmicament com professionalment.

El cicle aporta coneixements informàtics vistos des de tots els vessants, que s’estructuren en diferents mòduls específics de la professió, per tal que l’alumne sigui capaç d’instal·lar, configurar i actualitzar els sistemes informàtics, serveis d’Internet, així com saber utilitzar amb profunditat les aplicacions ofimàtiques per resoldre diferents situacions, utilitzant sempre les darreres tecnologies existents en el món empresarial.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes es dissenyen activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la seva utilització, així com el mòdul específic d’Anglès.

Sortides i activitats

En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats, seminaris i xerrades de temes diversos per completar els coneixements acadèmics i donar una visió més propera i actual de la realitat del món de la informàtica.

Horari

Aquest cicle té una durada de 2 cursos acadèmics (2.000 hores). L’horari és de dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h. excepte dimarts i dijous,  de 14:30 a 20:30.

Les pràctiques en empresa tenen una durada 383 hores.
 
La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora arriba als 80 anys.

TITULACIÓ: TÈCNIC DE GRAU MITJÀ EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

 ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe:

 • Graduat en Educació Secundària (ESO).

 • Tècnic auxiliar (FP1) o equivalent.
 • Batxillerat.

 • Fins 2n de BUP aprovat.

 • Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.

En el cas de no tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Grau Mitjà o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà.

Tant el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Mitjà (CAM) com la Preparació a la Prova d’Accés a Grau Mitjà (PPAM) es poden estudiar al nostre centre.

prova acces2

Inscripció i matrícula directament al centre a partir de gener.

PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols establerts de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat en:
 • Empreses de diversos sectors d’activitats econòmiques, en el departament d’informàtica o de processament de dades, en el departament tècnic o en el de comunicació.
 • Empreses distribuïdores de serveis informàtics, en el sector de serveis a les empreses.
 • Empreses de serveis d’Internet.
 • Empreses de comunicacions.
 • Empreses d’assistència tècnica.
 • Grans corporacions empresarials.
 • Administració pública.
 • Empreses comercials o distribuïdores de transports internacionals comercials (TIC).

cfgm smx2

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquest/a professional exerceix fonamentalment les funcions següents:
 • Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i organització de recursos necessaris.
 • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat
 • Instal·lar i configurar software bàsic i d’aplicació, assegurant el seu funcionament.
 • Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva connexió amb xarxes d’àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supòsits requerits.
 • Instal·lar i configurar xarxes locals i la seva connexió a xarxes públiques.
 • Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local, atenent a les necessitats i requeriments establerts.
 • Realitzar proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per comprovar i ajustar el seu funcionament.
 • Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
 • Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant de fallades i pèrdues de dades en el sistema per garantir la integritat i disponibilitat de la informació.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i la reglamentació del sector, pel seu manteniment i l’assistència al client.
 • Elaborar pressupostos de sistema a mida complint els requeriments del client.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Mòdul 1: Muntatge i Manteniment d’Equips 132 hores
Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc 99 hores
Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques 165 hores
Mòdul 4: Sistemes Operatius en Xarxa 132 hores
Mòdul 5: Xarxes Locals 198 hores
Mòdul 6: Seguretat Informàtica 99 hores
Mòdul 7: Serveis en Xarxa 165 hores
Mòdul 8: Aplicacions Web 99 hores
Mòdul 9: Formació i Orientació Laboral 66 hores
Mòdul 10: Empresa i Iniciativa Emprenedora 66 hores
Mòdul 11: Anglès Tècnic 99 hores
Mòdul 12: Síntesi 297 hores
Mòdul 13: Formació en Centres de Treball 383 hores
TOTAL DEL CICLE: 2.000 hores
L’alumnat gaudirà d’una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic.

SORTIDES ACADÈMIQUES

A 2n curs orientem a l’alumnat sobre les sortides acadèmiques en acabar el cicle de grau mitjà amb xerrades d’alumnes o antics alumnes amb l’objectiu que coneguin totes les seves opcions:

 • Actualment amb l’aplicació de la LOMCE, l’alumnat de grau mitjà pot passar directament al CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Aquest cicle en el nostre centre és privat i per tant l’alumnat pot fer matrícula al juliol, un cop hagi aprovat el grau mitjà i hagi tramitat el títol.
 • L’alumnat que vulgui fer el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, que en el nostre centre és concertat, pot fer la preinscripció al maig. El seu accés és per la nota mitjana obtinguda al cicle de grau mitjà.

 • Curs específic d’incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS). Aquest curs dóna prioritat d’accés a grau superior a l’alumnat que acredita el títol de tècnic de grau mig, però no és obligatori.

 • Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (PACFGS). La superació de la prova dóna prioritat d’accés a grau superior. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer les matèries específiques si segueixen la mateixa família professional.

 • Batxillerat. Pel fet d’haver cursat un grau mitjà, els alumnes estan exempts de fer el treball de recerca.

 • Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà.

SORTIDES  PROFESSIONALS

Dins de les principals ocupacions i llocs de treball, trobem:

 • Tècnic instal·lador: reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de sistemes.
 • Tècnic/a en el servei d’informació i assessorament a la clientela interna i externa en empreses de sistemes i aplicacions informàtics.

MATERIAL DEL CICLE DE SMX

L’alumnat de primer i segon curs cal que disposi del seu propi ordinador portàtil en horari lectiu. En el moment de formalitzar la matrícula, el centre indicarà a les famílies les característiques mínimes del portàtil per tal que l’alumnat treballi amb les eines adequades.

En horari lectiu, caldrà fer un bon ús de l’ordinador portàtil, per aquest motiu no està permès que l’alumnat jugui, en tot moment és una eina de treball.

COL·LABORACIÓ D’EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra orientativa d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:
NOM EMPRESA POBLACIÓ
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Granollers
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI Caldes de Montbui
BACHILLER S.A. Parets del Vallés
CEIP LLEDONER Granollers
CLOUDALIA TECHNICAL SERVICES Mollet del Vallès
EPOS SPAIN ETT S.L.U. Granollers
ESCOLA FERRER I GUÀRDIA Granollers
ESCOLA JOAN MIRÓ Canovelles
ESCOLA PONENT Granollers
INSTITUT DOMUS D’OLIVET Canovelles
INSTITUT EUGENI XAMMAR L’Ametlla del Vallès
INSTITUT LA VALL DEL TENES Santa Eulàlia de Ronçana
GRUPO EPOS IT LAB S.L. Granollers
HOSPITAL DE GRANOLLERS Granollers
HOSPITAL DE SANT CELONI Sant Celoni
INSTITUT MARTA ESTRADA Granollers
PC BOX MOLLET Mollet del Vallès
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU S.L. Granollers
SOM CONTROL I SEGURETAT S.L. Les Franqueses del Vallès
TKS INFORMÀTICA I AUTOMATISMES S.L.​ Granollers

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier SMX 2023-24

cfgm sistemes microinformatics i xarxes

ÚLTIMES ACTIVITATS DE SMX