PLANTEJAMENT DEL CFGS D’ASIX

Des dels seus inicis, EDUCEM ha apostat per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora arriba als 80 anys.

Actualment oferim els següents cicles formatius de grau superior de la branca d’informàtica: CFGS de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i CFGS Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX).

L’objectiu principal de DAM i ASIX, a EDUCEM, és formar un bon professional dins el món de la informàtica, tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a capacitats clau, per tal de garantir la seva incorporació a l’empresa.

El Centre planteja aquests estudis de forma eminentment pràctica, on es pretén formar un bon tècnic capaç d’adaptar-se als canvis successius dins la informàtica. Els eixos bàsics del cicle són el tractament de les bases de dades i l’administració de sistemes i xarxes. Utilitzem sempre les tecnologies i tècniques més actuals sobre diverses plataformes: Windows Server, Linux Server, SGBDs SQL i NoSQL,  CMS, AWS, scripting, programació web, etc.

Aquest plantejament totalment pràctic dels Cicles Formatius de Grau Superior de la família professional d’Informàtica fa necessari disposar del mateix entorn de treball tant a l’aula com a casa. Per aquesta raó, els alumnes treballen amb els seus propis ordinadors portàtils, fet que potencia l’aprenentatge i que garanteix que l’alumne podrà continuar treballant a casa de la mateixa manera que ho fa a classe.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquests cicles formatius de grau superior l’anglès es treballa de manera transversal al llarg dels diferents mòduls professionals.

L’aprenentatge de l’alumnat es complementa amb el mòdul de Formació en Centres de Treball, en el qual l’alumne podrà desenvolupar tant els coneixements adquirits com les seves capacitats clau. Actualment, les empreses amb les quals tenim convenis de pràctiques són majoritàriament del Vallès Oriental.

Aquesta unió empresa-escola ens permet valorar les necessitats reals de les empreses, i adaptar els nostres continguts per satisfer-les, sense perdre de vista les directrius pedagògiques del Centre i el tracte individualitzat que ens caracteritza.

Sortides i activitats

En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats en institucions, empreses i seminaris i xerrades de temes diversos de caràcter tecnològic i laboral per completar l’oferta formativa i donar una visió més propera i actual de la realitat empresarial.

Horari

Les classes s’imparteixen en horari de matins, de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h.

Les pràctiques en empresa tenen una durada de 383 hores.

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Amb titulació:

 • Batxillerat o equivalent.
 • Títol de FP-2.
 • Tenir qualsevol titulació universitària.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre Cicle Formatiu de Grau Superior.

 • Tenir el títol de tècnic de grau mitjà del mateix qualsevol especialitat.

Tant el Curs específic d’Accés (CAS) com la Preparació a la prova d’Accés (PPAS) es poden estudiar en el nostre centre.

Inscripció i matrícula directament al centre a partir de gener.

ESTUDIS UNIVERSITARIS EN FINALITZAR EL CICLE

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de modalitat de batxillerat.

DAM ASIX ·

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 

PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquest/a professional exerceix fonamentalment les següents funcions:
 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat.
 • Administrar aplicacions instal·lant i configurant el software, en condicions de qualitat per respondre a les necessitats de l’organització.
 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el software de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.
 • Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius hardware d’acord als requisits de funcionament.
 • Avaluar el rendiment dels dispositius hardware identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.
 • Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.
 • Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per protegir i recuperar el sistema davant de situacions imprevistes.
 • Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricant i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema.
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs.
 • Administrar usuaris d’acord amb les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.
 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctores per restablir la seva funcionalitat.
 • Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de l’àrea (programant-ne i verificant-ne el compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.

SORTIDES PROFESSIONALS ASIX

DAM ASIX 1

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 • Tècnic en manteniment de sistemes informàtics.
 • Tècnic en informació i assessorament en sistemes i aplicacions informàtiques.
 • Cap d’explotació de sistemes informàtics en PIMES.
 • Administrador de sistemes i xarxes.
 • Tècnic en seguretat de sistemes en xarxa.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CFGS D’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA

Mòdul 1: Implantació de sistemes operatius 165 hores
Mòdul 2: Gestió de bases de dades 132 hores
Mòdul 3: Programació bàsica 165 hores
Mòdul 4: Llenguatge de marques 99 hores
Mòdul 5: Fonaments de maquinari 66 hores
Mòdul 6: Administració de sistemes operatius 132 hores
Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes 132 hores
Mòdul 8: Serveis de xarxa i Internet 99 hores
Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web 66 hores
Mòdul 10: Administració de SGBD 66 hores
Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat 66 hores
Mòdul 12: Formació i orientació laboral 66 hores
Mòdul 13: Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Mòdul 14: Projecte 297 hores
Mòdul 15: Formació en centres de treball 383 hores
TOTAL DEL CICLE: 2.000 hores
L’alumnat gaudirà d’una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic.

FUNCIONAMENT DEL CICLE D’ASIX

El desenvolupament de les classes es realitza amb ordinadors portàtils del mateix alumnat, la qual cosa els ajuda a assolir un més alt rendiment acadèmic.

EDUCEM comunicarà les característiques mínimes del portàtil durant el mes de juliol, per tal que l’alumnat treballi amb les eines adequades durant els cursos acadèmics d’ASIX. És indispensable que l’equip de l’alumne compleixi aquests requeriments mínims perquè pugui seguir les classes amb normalitat i rebre el suport necessari per part dels docents.

CARTA ERASMUS UNIVERSITÀRIA

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne adaptar-se a les exigències del mercat laboral en l’àmbit europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos aproximadament.

EDUCEM Centres d'Ensenyament ha aconseguit la Carta Erasmus Universitària, que té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu.

Per a més informació consulteu:

http://www.sepie.es/formacion-profesional/index.html

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier ASIX 2023-24

COLABORACIONS AMB EMPRESES

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

A continuació, adjuntem una mostra d’empreses que han acollit al nostre alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

NOM EMPRESA POBLACIÓ
CESC IT Granollers
CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL Granollers
ESBLADA INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L.P. La Garriga
FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL GRANOLLERS Granollers
FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET Mollet del Vallès
GRINDSOFT S.L. Mollet del Vallès
JAD SOLUTIONS S.L. Granollers
JORGE URTIAGA BAONZA SOLUTIONS S.L. Granollers
MOBILE BUSINESS APPLICATIONS S.L. Mollet del Vallès
MOLDSTOCK S.L. Lliçà d’Amunt
PERCEPTION TECHNOLOGIES S.L. Les Franqueses del Vallès
PUNT INFORMÀTIC & CREATIU Granollers
SOM CONTROL I SEGURETAT S.L. Les Franqueses del Vallès
TUS MEDIA S.L.U. Granollers
VIVACE LOGÍSTICA S.A. Granollers
VMV GROUP DE SERVICIOS Y GESTIÓN S.L. Granollers

FORMACIÓ DUAL

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa. L’alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca amb remuneració econòmica, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Aquesta formació que es fa a l’empresa té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una corresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris d’assoliment acadèmic, competencial i actitudinal.

ÚLTIMES ACTIVITATS DEL CURS DAM-ASIX

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Load more