PLANTEJAMENT DEL CFGS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Des dels seus inicis, EDUCEM ha apostat per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora arriba als 80 anys.

El cicle d’Administració i Finances es troba dins de la família professional d’administració. Aquest cicle té a EDUCEM un enfocament teòric-pràctic amb la finalitat de preparar l’alumne/a amb una sòlida base de cara a les diferents sortides acadèmiques que possibilita el cicle i a facilitar la transició al món laboral.

A més, busquem que l’alumnat es motivi per a l’estudi, que tot el que s’estudia tingui una finalitat real relacionada amb el treball. Així mateix, es considera que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional, tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a capacitats clau, per tal de garantir la seva incorporació dins del món laboral. Per això, la metodologia de treball d’EDUCEM és molt dinàmica i pràctica.

Suport informàtic en el cicle: La major part dels mòduls, a més dels continguts teòrics i pràctics, es treballen amb suport informàtic. A banda dels continguts treballats en el mòdul d’Ofimàtica i procés de la informació, també s’imparteixen com a complement dels continguts de cada assignatura, l’aplicació de diferents programes de gestó empresarial del grup software DELSOL que integra programes com el Contasol, Factusol i Nominasol. Dins de les matèries de comptabilitat i fiscalitat, es fan simulacions de declaracions i liquidacions dels diferents impostos, IRPF, IVA, IS, etc. mitjançant suport informàtic amb la utilització de programes de gestió de l’AEAT.

A EDUCEM oferim l’especialització en comerç internacional per tal que l’alumnat estigui preparat per donar resposta a les necessitats de les empreses actuals. El cicle incorpora un temari de màrqueting i publicitat tractat a partir de l’anàlisi i desenvolupament de casos pràctics reals. En el mòdul 10 Gestió logística i comercial es tracten casos reals d’importació-exportació i es veu l’optimització de la cadena logística des d’una perspectiva internacional, ampliada i enfocada amb tècniques de comerç exterior.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle dissenyem activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la seva utilització, així com el mòdul específic d’Anglès.

Durant el segon curs del cicle es realitza un projecte empresarial pràctic basat en la creació d’una empresa, en el qual es desenvolupa el procés de constitució i es demostra tant la seva viabilitat comercial com financera a partir d’un pla d’empresa.

Sortides i activitats

En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats en institucions, empreses, fires sectorials d’interès i seminaris i xerrades de temes diversos de caràcter econòmic per completar els coneixements acadèmics i donar una visió més propera i actual de la realitat empresarial.

Horari

Les classes s’imparteixen en horari de tarda, de dilluns a dijous de 15.00 a 21.00 h i divendres de 15.00 a 20.30 h. Aquest horari permet compatibilitzar estudis i feina. 

Les pràctiques en empresa tenen una durada de 416 hores.

PER QUÈ ESTUDIAR EL CICLE D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES A EDUCEM?

 • Experiència en el cicle d’AIF, portem fent el cicle des de 1997.

 • Professorat especialitzat per àrees temàtiques, llicenciats en Economia, en Dret i Informàtica seran els teus professors.

 • Cicle informatitzat en un 50%.

 • Es desenvolupen continguts addicionals: hores de lliure disposició destinades a màrqueting, publicitat i investigació comercial.

 • Seguiment continuat a l’alumne/a i adaptació a les circumstàncies personals.

 • Si treballes podràs compatibilitzar feina i estudis!

 • Si no treballes podràs realitzar les pràctiques en empreses capdavanteres de la comarca. Estudiar en horari de tarda ens permet potenciar les practiques a l’empresa (FCT) i trobar feina als matins!

 • EDUCEM té atorgada la Carta Erasmus.

 • A l’escola EDUCEM es realitzen uns projectes empresarials capdavanters.

 • A EDUCEM Administració i Finances és un cicle concertat.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier AIF 2023-24

PROJECTES FINALS DE CICLE

No te’ls pots perdre!

TITULACIÓ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

 ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe: 

 • Batxillerat o equivalent.

 • Títol d’FP-2.

 • Tenir qualsevol titulació universitària.

 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

 • Tenir el títol de TècnicSuperior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.

 • Títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.

Tant el Curs específic d’Accés (CAS) com la Preparació a la Prova d’Accés (PPAS) es poden estudiar al nostre centre.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

UNITATS DE COMPETÈNCIA

 • Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa.
 • Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes, informació obtinguda i/o necessitats detectades.
 • Detectar necessitats administratives o de gestió de l’empresa de diversos tipus, a partir de l’anàlisi de la informació disponible i de l’entorn.
 • Proposar línies d’actuació encaminades a millorar l’eficiència dels processos administratius en els que intervé.
 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa.
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquests processos.
 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa, segons les processos i els procediments administratius, aplicant la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió, seguint les normes i protocols establerts.
 • Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament dels recursos humans, ajuntant-se a la normativa vigent i a la política empresarial.

 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts.
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials, duent a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors, i d’assessorament i relació amb el client.
 • Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa/institució.
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques, en el termini i la forma requerits.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva responsabilitat, utilitzant vies de comunicació eficaces, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l’autonomia i la competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb l’establert per la normativa i els objectius de l’empresa.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Realitzar la gestió bàsica per la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

PERFIL PROFESSIONAL

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, així com en les administracions públiques, exercint tasques administratives en la gestió i l’assessorament a les àrees laboral, comercial, comptable i fiscals, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa.

Així mateix, l’alumne té la possibilitat de treballar en el sector bancari i en el de les Administracions Públiques.

L’alumne també podria esdevenir treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa o a través de l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral o estudi de projectes, entre d’altres.

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

Amb finalitats d’orientació professional, s’enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden exercir quan s’adquireixi la competència professional definida pel títol:

 • Administratiu d’oficina o de despatx professional.
 • Administratiu comercial

 • Administratiu de gestió i de personal.
 • Comptable.
 • Administratiu de banca i d’institucions financeres.
 • Responsable de tresoreria.
 • Responsable de sistemes de pagament.
 • Administratiu de l’Administració Pública.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Auxiliar d’auditoria
 • Agent comercial d’assegurances, de bancs i d’institucions financeres

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CFGS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Mòdul 1: Comunicació i atenció al client 132 hores
Mòdul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 hores
Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial 198 hores
Mòdul 4: Recursos Humans i responsabilitat social corporativa RSC 66 hores
Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació 132 hores
Mòdul 6: Anglès 132 hores
Mòdul 7: Gestió de recursos humans 66 hores
Mòdul 8: Gestió financera 132 hores
Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat 99 hores
Mòdul 10: Gestió logística i comercial 99 hores
Mòdul 11: Simulació empresarial 99 hores
Mòdul 12: Formació i orientació laboral 66 hores
Mòdul 13: Projecte empresarial 264 hores
Mòdul 14: Formació en centres de treball (FCT) 416 hores
TOTAL 2.000 hores
L’alumnat gaudirà d’una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic.

ESTUDIS UNIVERSITARIS EN FINALITZAR EL CICLE

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de modalitat de batxillerat.

EDUCEM Centres d'Ensenyament ha aconseguit la Carta Erasmus Universitària, que té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu.

CARTA ERASMUS UNIVERSITÀRIA

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat laboral en l’àmbit europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos i mig aproximadament.

Per a més informació consulteu:

http://www.sepie.es/formacion-profesional/index.html

COL·LABORACIÓ D’EMPRESES

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

A continuació, adjuntem una mostra d’empreses que han acollit al nostre alumnat per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

NOM EMPRESA POBLACIÓ
ÀGORA S.A. Granollers
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Granollers
AUDENS FOOD Granollers
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA Granollers
DECOWOOD EUROPA S.L. La Roca del Vallès
FRAIKIN LLOGUER DE VEHICLES S.A. Granollers
GESQUATRE ASSESSORS S.L. Granollers
INSTAL SERVI GODAYOL S.L. La Roca del Vallès
INSTITUT DOMUS OLIVET Canovelles
LAMIGRAF S.A. L’Ametlla del Vallès
LA MIMOSINA Granollers
LINDE & WIEMANN S.A. La Garriga
MARLEX PEOPLE ETT S.L.U. Granollers
PROANDRE S.L. Les Franqueses del Vallès
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU S.L. Granollers
ROMERO Y SOLANO ABOGADOS Mollet del Vallès
SONPISA CONSULTORES S.L.U. Mollet del Vallès
TERRANOVA CNC FRANQUICIAS S.L. Lliçà de Vall
TRIVIUM PROCESAL S.L.P. Granollers
UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL Granollers

FORMACIÓ DUAL: APRENDRE I TREBALLAR

La Formació Professional Dual obre la porta al mercat laboral

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa. L’alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca amb remuneració econòmica, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació

Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat

Aquesta formació que es fa a l’empresa té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una coresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris d’assoliment acadèmic, competencial i actitudinal.

ÚLTIMES ACTIVITATS DEL CFGS D’AIF

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Load more