CFGS - Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Opció doble titulació: DAM i ASIX en tres anys

DAM2018-05-31T13:53:55+00:00

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

DOBLE TITULACIÓ OPCIONAL: DAM i ASIX en tercer any
ASIX amb FP DUAL
Especialització en .NET i Arduino (en 2×3)

PLANTEJAMENT DELS CICLES DE GRAU SUPERIOR D’INFORMÀTICA

EDUCEM ha apostat, des dels seus inicis, per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 70 anys.Actualment, EDUCEM ofereix els següents cicles formatius de grau superior de la branca d’informàtica: el CFGS de Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) i Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX).

El primer curs dels graus superiors de la branca d’informàtica és comú i convalidable als dos cicles existents DAM i ASIX.

L’objectiu principal de DAM i ASIX, a EDUCEM II, és formar un bon professional dins el món de la informàtica, tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a capacitats clau, per tal de garantir la seva incorporació a l’empresa.

El Centre planteja aquests estudis de forma eminentment pràctica, on es pretén donar competències a l’alumne per ser capaç d’adaptar-se als canvis successius dins la informàtica. Els eixos bàsics del cicle són el tractament de les bases de dades, desenvolupament d’aplicacions tant mòbils com d’escriptori, la creació d’espai web, l’administració de sistemes i xarxes. Utilitzem sempre les tecnologies i tècniques més actuals sobre diverses plataformes.

Algunes d’aquestes plataformes son: Programació Orientada a Objectes (POO), UML, .NET, XML, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Java, Oracle, SQL-Server, MySQL, MongoDB, Arduino, Android, ERP-CRM, Windows Server, Linux, etc…

Aquest plantejament totalment pràctic dels Cicles Formatius de grau superior de la família professional d’Informàtica fa necessari disposar del mateix entorn de treball tant a l’aula com a casa. Per aquesta raó, els alumnes treballen amb els seus propis ordinadors portàtils, fet que potencia l’aprenentatge i que garanteix que l’alumne podrà continuar treballant a casa de la mateixa manera que ho fa a classe.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquests cicles formatius de grau superior es compta amb un mòdul específic.

L’aprenentatge de l’alumnat es complementa amb el mòdul de Formació en Centres de Treball, en el qual l’alumne podrà desenvolupar tant els coneixements adquirits com les seves capacitats clau. Actualment, les empreses amb les quals tenim convenis de pràctiques són majoritàriament del Vallès Oriental, procurant que l’empresa estigui pròxima al lloc de residència de l’alumne.

Les pràctiques en empresa tenen una durada de 317 hores.

Aquesta unió empresa-escola ens permet valorar les necessitats reals de les empreses, i adaptar els nostres continguts per satisfer-les, sense perdre de vista les directrius pedagògiques del Centre i el tracte individualitzat que ens caracteritza.

Horari: Les classes s’imparteixen en horari de matins, de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h.Atès que els continguts del cicle d’ Administració de Sistemes informàtics en Xarxa (ASIX) coincideixen, en part, amb els del cicle Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM), l’organització dels plans d’estudis d’ambdós permet obtenir les dues titulacions cursant una sola vegada els continguts comuns. Així, doncs, oferim la possibilitat de realitzar en tres cursos acadèmics els dos Cicles de Grau Superior, obtenint la doble titulació de DAM i ASIX.

Aquesta doble titulació permet als alumnes cobrir les necessitats reals del teixit empresarial del sector de la informàtica.

 ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Amb titulació:

L’ alumnat amb la següent titulació té accés directe:

 • Batxillerat o equivalent.
 • Títol de FP2.
 • Tenir qualsevol titulació universitària.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir el títol de Tècnic de Grau Mitjà de la mateixa opció (veure annex al document “Dossier DAM – ASIX 2016/17” que es pot descarregar a la part inferior de la pàgina).

Sense titulació:

Tant el Curs específic d’Accés (CAS) com la Preparació a la prova d’Accés (PPAS) es poden estudiar en el nostre centre.

ESTUDIS UNIVERSITARIS EN FINALITZAR EL CICLE

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de modalitat de batxillerat.

DAM ASIX ·

TITULACIÓ: TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)

PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

Desenvolupar, implementar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’ús i qualitat exigits en els estàndards establerts.

PROJECTES CURS 16-17

No te’ls pots perdre!

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquest/a professional exerceix fonamentalment les següents funcions:
 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Gestionar entorns de desenvolupament adaptant la seva configuració en cada cas permetent el desenvolupament de les aplicacions.
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma amb accés a força de dades utilitzant llenguatges i eines adequades a les especificacions.
 • Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, utilitzant eines específiques i complint els requeriments establerts.
 • Desenvolupar interfícies gràfics d’usuari interactius i amb l’ús adequat, utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
 • Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i l’educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
 • Crear tutorials, manuals d’usuari, d’instal·lació, de configuració i d’administració, emprant eines específiques.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls. Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint-ne la integritat.
 • Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats, segons les especificacions.

MÓDULS PROFESSIONALS DEL CFGS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)

1r. CURS    
Mòdul 1: Sistemes informátics 198 hores
Mòdul 2: Bases de dades 198 hores
Mòdul 3: Programació 198 hores
Mòdul 4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació 99 hores
Mòdul 12: Formació i orientació laboral 99 hores
Mòdul 13: Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
2n. CURS    
Mòdul 2: Bases de dades 33 hores
Mòdul 3: Programació 99 hores
Mòdul 5: Entorns de desenvolupament 66 hores
Mòdul 6: Accés a dades 99 hores
Mòdul 7: Desenvolupament d’interfícies 99 hores
Mòdul 8: Programació multimèdia i dispositius mòbils 99 hores
Mòdul 9: Programació de serveis i processos 99 hores
Mòdul 10: Sistemes de gestió empresarial 66 hores
Mòdul 13: Projecte 99 hores
Mòdul 14: Formació en centres de treball 317 hores
Mòdul 15: Anglès orientat a les TIC 66 hores
TOTAL DEL CICLE: 2.000 hores

SORTIDES PROFESSIONALS DAM

DAM ASIX 1

En aquest cicle, les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 • Desenvolupador d’aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Desenvolupador d’aplicacions per a entorns d’escriptori.
 • Desenvolupador en tecnologia .NET.
 • Desenvolupador d’aplicacions per a entorns web.
 • Administrador de sistemes gestors de bases de dades.
 • Gestor de projectes informàtics.

TITULACIÓ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (ASIX)

PERFIL PROFESSIONAL

COMPETÈNCIA GENERAL

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Aquest/a professional exerceix fonamentalment les següents funcions:
 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre uns altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.
 • Administrar aplicacions instal·lant i configurant el programari en condicions de qualitat per respondre a les necessitats de l’organització.
 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.
 • Optimitzar el rendiment del sistema configurant els dispositius de maquinari d’acord als requisits de funcionament.
 • Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.
 • Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.
 • Implementar solucions d’alta disponibilitat, analitzant les diferents opcions del mercat, per protegir i recuperar el sistema davant situacions imprevistes.
 • Supervisar la seguretat física segons especificacions del fabricador i el pla de seguretat per evitar interrupcions en la prestació de serveis del sistema.
 • Assegurar el sistema i les dades segons les necessitats d’ús i les condicions de seguretat establertes per prevenir errors i atacs externs.
 • Administrar usuaris d’acord amb les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.
 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctores per restablir la seva funcionalitat.
 • Gestionar i/o realitzar el manteniment dels recursos de l’àrea ( programant-ne i verificant-ne el compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.

MÒDULS PROFESSIONALES DEL CFGS D’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMAS INFORMÀTICS EN XARXA (ASIX)

3r. CURS  (2 x 3 després de cursar DAM)  
Mòdul 1: Sistemes informàtics (seguretat, rendiment i recursos) 33 hores
Mòdul 2: Gestió de bases de dades 33 hores
Mòdul 5: Fonaments de maquinari 66 hores
Mòdul 6: Administració de sistemes operatius 99 hores
Mòdul 7: Planificació i administració de xarxes 165 hores
Mòdul 8: Serveis de xarxa i Internet 99 hores
Mòdul 9: Implantació d’aplicacions web 66 hores
Mòdul 10: Administració de SGBD 33 hores
Mòdul 11: Seguretat i alta disponibilitat 99 hores
Mòdul 14: Projecte 99 hores
Mòdul 15: Formació en centres de treball 317 hores
Mòdul 16: Anglès orientat a les TIC 66 hores
TOTAL DEL CICLE: 1.175 hores

SORTIDES PROFESSIONALS ASIX

 Aquest/a professional exerceix fonamentalment les següents funcions:
 • Desenvolupador especialista en .NET

 • Desenvolupador especialista en Arduino.

DAM ASIX 1

LLENGUATGES I ENTORNS DE PROGRAMACIÓ DAM – ASIX

La clau del millor professional

Llenguatges, mètodes de desenvolupament, frameworks, protocols… el professional informàtic ideal és aquell que és versàtil i té la base suficient per a aprendre i evolucionar amb les necessitats dels projectes. A EDUCEM formem els alumnes amb l’exigència i rigor necessaris per garantir que assoliran aquesta base amb solidesa i professionalitat.

Els alumnes del cicle DAM d’EDUCEM poden assumir projectes en els següents llenguatges/entorns de programació:

Llenguatges

C, C++, C#, Java, XML, HTML, PHP, SQL, Javascript, CSS, SQL, Bash, Windows Powershell

Plataformes

Windows, Linux, Android, .NET, Arduino

Bases de dades

MySQL, SQL Server, MongoDB, PostgreSQL

    

FUNCIONAMENT DELS CICLES DE DAM I ASIX

El desenvolupament de les classes es realitza amb ordinadors portàtils del propi alumnat la qual cosa els ajuda a assolir un més alt rendiment acadèmic.EDUCEM comunicarà les característiques mínimes del portàtil durant el mes de juliol, per tal que l’alumnat treballi amb les eines adequades durant els cursos acadèmics.

És indispensable que l’equip de l’alumne compleixi aquests requeriments mínims per a que pugui seguir les classes amb normalitat i rebre el suport necessari per part dels docents.

CARTA ERAMUS UNIVERSITÀRIA

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne adaptar-se a les exigències del mercat laboral a nivell europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos aproximadament.

Per a més informació consulteu:

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier DAM – ASIX 2018-19

COLABORACIONS AMB EMPRESES

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

A continuació, adjuntem una mostra d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

 

NOM DE L’EMPRESA POBLACIÓ
ARROVA INTERNET AGENCY S.L. Granollers
BOSCH SISTEMAS DE FRENADO S.L.U. Lliçà d’Amunt
CAMALEON SYSTEMS GROUP S.L. Granollers
DRAUTA INGENIERIA S.L. Granollers
ESBLADA INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L.P. La Garriga
GRAFIX GESTIÓ INFORMÀTICA S.L. La Roca del Vallès
GRINDSOFT S.L. Mollet del Vallès
JAD SOLUTIONS S.L. Granollers
JORGE URTIAGA BAONZA SOLUTIONS S.L. Granollers
LETSBRICO SHOP S.L. Parets del Vallès
OPTIMA SUITE Barcelona
PERFECTION TECHNOLOGIES S.L. Les Franqueses del Vallès
SENYOR MUNERA S.L. Granollers
SISTEMES I XARXES INFORMÀTIQUES CALIDAE S.L Caldes de Montbui
TUS MEDIA S.L.U Granollers

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa. L’alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca amb remuneració econòmica, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Aquesta formació que es fa a l’empresa té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una coresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris d’assoliment acadèmic, competencial i actitudinal.

ÚLTIMES ACTIVITATS DEL CURS DAM-ASIX