EDUCEM 1942(1)

El dijous dia 1 d’octubre de l’any 1942 sota la direcció de n’Esteve Duran i Serra, i la col·loboració  de l’Elena Mejan i Carrer, i d’en Miquel Castenyer i  Net es va impulsa la creació a la ciutat de Granollers del “Centro de Enseñanza Mercantil” agregado pedagògicament a la “Academia Cots” de Barcelona, que va començar a impartir els cursos “Peritaje Mercantil Oficial y els estudis de Técnica Comercial i Jefe de Contabilidad, i ben aviat es va convertir en un centre de referència a la ciutat, ja que va omplir un buit en la vida docent de la ciutat. Tant és així que el centre, conegut popularment amb el nom d’Acadèmia Cots, va tenir 103 alumnes el primer curs.

Els anys setenta, i a l’entrada en vigor de la Llei 14/1970 de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa (LGE) que resestructurava el Sistema Educatiu conegut principalment per l’obligatorietat d’estar escolaritzat fins els 14 anys i la implantació de l’Ensenyament General Bàsic “EGB”. Aquesta Llei, també obligava als centres oferir complerta l’etapa educativa. 6 – 14 anys.

A Granollers l’aplicació d’aquesta llei va produir la fusió de tres centres de la ciutat per donar lloc a EDUCEM.

El Centro de Enseñanza Mercantil, per la seva continuïtat es va fusionar amb els altres dos centres també incomplets segons la nova llei.

El Centro de Enseñanza Mercantil tenia tres aules per a nens i nenes de 10 a 14 anys,  repartits en dos grups: un de 10 a 12 anys d’educació primària i un segon grup de 13 – 14 anys com a curs “preparatori” els estudis posteriors de comerç. El Parvulari Niño Jesús que disposava d’una aula i el Col·legi Educator que disposava de tres aules.

Aquest “nou” centre EDUCEM (fusió de Centro de Enseñanza  Mercantil amb Educator i el Parvulari Niño Jesús), es repartia entre els tres edificis procedents de la fusió.

EDUCEM va aconseguir l’objectiu d’oferir a la ciutat l’ensenyament preescolar, ensenyança General Bàsica (EGB) i formació professional de primer grau (FP1) de la branca administrativa, i més tard, també sanitària.

Cap el final dels vuitanta EDUCEM va explorar la branca de la formació empresarial, amb el naixement de la societat Educem Business.
Cap el noranta, Educem va ser capdavanter en els cursos de Formació Professional Ocupacional per a aturats i reciclatge per a treballadors, i més tard van néixer altres branques d’ensenyament del centre: Educem tecnològic, Educem salut, Educem qualitat i Educem estratègia Pimes.

Amb la nova reforma educativa del noranta, el centre de formació va ampliar i reestructurar les seves ofertes d’ensenyament, donant el centre un caire globalitzador, ja que és convertí amb l’únic centre de la ciutat amb totes les etapes educatives: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria (ESO), cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior i batxillerat posant-se a denominar EDUCEM.

Amb el pas dels anys, i després d’un relleu generacional, el seu funcionament ha anat adaptant-se a les diferents reformes educatives i novetats tecnològiques.