EDUCEM 1942(1)

Dijous 1 d’octubre de l’any 1942 sota la direcció de n’Esteve Duran i Serra, i la col·loboració  de l’Elena Mejan i Carrer i d’en Miquel Castenyer i  Net es va impulsar la creació a la ciutat de Granollers del “Centro de Enseñanza Mercantil” agregat pedagògicament a “l’Academia Cots” de Barcelona, que va començar a impartir els cursos “Peritaje Mercantil Oficial y els estudis de Técnica Comercial i Jefe de Contabilidad, i ben aviat es va convertir en un centre de referència a la ciutat, ja que va omplir un buit en la vida docent de la ciutat. Tant és així que el centre, conegut popularment amb el nom d’Acadèmia Cots, va tenir 103 alumnes el primer curs.

Als anys setenta, amb l’entrada en vigor de la Llei 14/1970 de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa (LGE) que resestructurava el Sistema Educatiu conegut principalment per l’obligatorietat d’estar escolaritzat fins als 14 anys i la implantació de l’Ensenyament General Bàsic “EGB” que obligava als centres oferir complerta l’etapa educativa de 6 a 14 anys, a Granollers, es va produir la fusió de tres centres de la ciutat per donar lloc a EDUCEM.

El Centro de Enseñanza Mercantil, per la seva continuïtat, es va fusionar amb els altres dos centres també incomplets segons la nova llei.

El Centro de Enseñanza Mercantil tenia tres aules per a nens i nenes de 10 a 14 anys,  repartits en dos grups: un de 10 a 12 anys d’educació primària i un segon grup de 13 a 14 anys com a curs “preparatori” als estudis posteriors de Comerç. El Parvulari Niño Jesús disposava d’una aula i el Col·legi Educator en disposava de tres.

Aquest “nou” centre EDUCEM (fusió del Centro de Enseñanza  Mercantil, Educator i Parvulari Niño Jesús) es repartia entre els tres edificis procedents de la fusió.

EDUCEM va aconseguir l’objectiu d’oferir a la ciutat l’ensenyament preescolar, Ensenyança General Bàsica (EGB) i formació professional de primer grau (FP1) de la branca administrativa i, més tard, també, sanitària.

Cap a final dels vuitanta, EDUCEM va explorar la branca de la formació empresarial amb el naixement de la societat Educem Business.
Cap als noranta, Educem va ser capdavanter en els cursos de Formació Professional Ocupacional per a aturats i reciclatge per a treballadors i, més tard, van néixer altres branques d’ensenyament del centre: Educem tecnològic, Educem salut, Educem qualitat i Educem estratègia Pimes.

Amb la nova reforma educativa dels noranta, el centre de formació va ampliar i reestructurar les seves ofertes d’ensenyament, donant al centre, un caire globalitzador, ja que es convertí amb l’únic centre de la ciutat amb totes les etapes educatives: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria (ESO), cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior i batxillerat passant-se a denominar EDUCEM.

Amb el pas dels anys, i després d’un relleu generacional, el seu funcionament ha anat adaptant-se a les diferents reformes educatives i novetats tecnològiques.