[dzs_videogallery id=”Infantil_video_youtube” db=”main”]

Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun:

 • Cicle inicial (de 6 a 8 anys)
 • Cicle mitjà (de 8 a 10 anys)
 • Cicle superior (de 10 a 12 anys)

Els alumnes s’incorporen al Cicle inicial de l’Educació Primària l’any natural en què compleixen sis anys. Al finalitzar l’Educació Primària els alumnes entren a una nova etapa: l’Educació Secundaria Obligatòria.

L’objectiu final d’aquesta etapa és acabar l’ensenyament obligatori havent assolit les competències bàsiques, ja que aquestes són la base per continuar l’aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier Primària 2023-24

ORIENTACIÓ I ATENCIÓ PERSONALITZADA

Descarregar el Document Orientació 2023-24

ÀREES

El currículum d’aquesta etapa s’estructura en àmbits els quals resulten de l’agrupació d’àrees de coneixement afins. Aquests àmbits són:

 • Àmbit matemàtic: dins hi trobem l’àrea de matemàtiques.

 • Àmbit lingüístic: dins hi trobem l’àrea de llengua catalana i literatura, l’àrea de llengua castellana i literatura i l’àrea de primera llengua estrangera.

 • Àmbit de coneixement del medi: dins hi trobem l’àrea de coneixement del medi natural i l’àrea de coneixement del medi social i cultural.

 • Àmbit artístic: dins hi trobem l’àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa.

 • Àmbit d’educació física: dins hi trobem l’àrea d’educació física.

 • Àmbit d’educació en valors: dins hi trobem l’àrea de religió.

infantil_MG_9724

EDUCEM: CONCURS GUST PER LA LECTURA

Cançó de l’amistat 3r d’EP

Parlem de l’amistat 4t d’EP

Telenoticies Educem 5è d’EP

Les vint i set peces de l’Illa de l’Abel 6è d’EP

OBJECTIUS DE L’ETAPA

En aquesta etapa es pretèn la formació intel·lectual, humana i social dels nostres alumnes. Del seu bon assoliment en depèn, en gran mesura, el seu futur acadèmic i personal.

 • Preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

 • Promoure de manera transversal l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol àrea.

 • Fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre.

 • Desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

 • Conscienciar del valor individual i col·lectiu.

És bàsica l’atenció a l’alumnat a través de les tutories individualitzades i grupals, del seguiment de la seva evolució en el procés d’aprenentatge i de la relació amb la família i amb l’entorn.

Les activitats d’aprenentatge es plantegen fomentant el diàleg, la responsabilitat en el treball, la cultura de l’esforç i l’esperit crític i tolerant, a través de metodologies que potenciïn la participació activa dels alumnes: racons i tallers d’aprenentatge, experimentació en la ciència, recerques, treball en petit grup, treball cooperatiu, treball per projectes, experiències d’ensenyament multinivell, tutoria entre iguals, treball d’habilitats del pensament, ús de recursos informàtics…

L’alumnat és avaluat mitjançant un procés d’observació i anàlisis sistemàtica del procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta avaluació és contínua i global, amb una observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius. Per avaluar els alumnes partim de la seva situació inicial i atenent a la diversitat en els ritmes d’aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa.

infantil_MG_9784

Duem a terme avaluacions internes i externes al centre per conèixer el progrés de l’alumnat i, conseqüentment, promoure canvis per a la millora.

A l’Educació Primària es qualifica amb:

 • AE: Assoliment Excel·lent.

 • AN: Assoliment Notable.

 • AS: Assoliment Satisfactori.

 • NA: No Assoliment.

Trimestralment elaborem els informes on es comenten cadascuna de les àrees i el tutor anota les mesures complementàries a tenir en compte.

ACTIVITATS CULTURALS, EXCURSIONS I COLÒNIES

Durant el curs es realitzen visites i excursions, assistència a representacions teatrals i audicions musicals, celebració de festes i tradicions, convivències al final de cada curs, campanyes solidàries…

infantil_SF3

INFORMA’T del MENÚ escolar de Primària

ENTRAR