[dzs_videogallery id=”ESO_video_youtube” db=”main”]

Comprèn quatre cursos acadèmics dels 12 als 16 anys i té caràcter obligatori.
Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Totes les àrees del currículum s’organitzen en crèdits, és a dir, unitats de programació d’una durada de 35 hores, que, si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre; si es cursen a un ritme de 2 hores setmanals, duren mig curs i, si es cursen a un ritme d´1 hora setmanal, duren tot el curs. D’entre aquests crèdits, n’hi ha un 70-90% de comuns (obligatoris per a tots els alumnes) i un 30- 10% d´optatius (d´elecció lliure per als alumnes). Aquests darrers possibiliten que cada jove construeixi el propi currículum.

En aquesta etapa, l’alumne ha de cursar cada any d’aquest període, de 1r a 3r també el crèdit de síntesi  i, a 4t,  el Projecte de Recerca que estan formats per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

Descarregar el Dossier ESO 2023-24
Descarregar el Document d'Orientació 2023-24

ESO_MG_9806

* Les activitats d’estudi alternatives a aquest crèdit de religió consistiran en el conjunt de l’oferta de crèdits optatius d’aprofundiment o d’ampliació del centre.

El nombre i la distribució de crèdits per a cada cicle és el següent:
1r, 2n i 3r d´ESO
Crèdits comuns:
 • Llengua catalana i Literatura: 9 crèdits
 • Llengua castellana i Literatura: 9 crèdits
 • Llengua anglesa: 9 crèdits
 • Ciències de la naturalesa: 10 crèdits
 • Ciències socials: 9 crèdits
 • Matemàtiques: 10 crèdits

 • Educació física: 6 crèdits
 • Tecnologia: 6 crèdits
 • Educació visual i plàstica: 3 crèdits
 • Música: 4 crèdits
 • Religió / activitats d’estudi alternatives*: 3 crèdits

 • Tutoria: 3 crèdits
 • Matèries optatives: 6 crèdits

 • Crèdits de síntesi: 3 crèdits

ESO_MG_9826

4t d’ ESO:
Crèdits comuns:
 • Llengua catalana i Literatura: 3 crèdits
 • Llengua castellana i Literatura: 3 crèdits
 • Llengua anglesa: 3 crèdits
 • Ciències socials: 3 crèdits
 • Matemàtiques: 6 crèdits
 • Educació física: 2 crèdits

 • Projecte de recerca: 1 crèdit
 • Religió: 1 crèdit
 • Tutoria: 1 crèdits

Matèries optatives específiques*: 10 crèdits
* L’alumnat ha de cursar quatre matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals d’ entre les següents:

 • Física i química
 • Educació visual i plàstica
 • Tecnologia
 • Informàtica
 • Segona llengua estrangera
 • Cultura Científica

 • Projecte de recerca: 1 crèdit

Graduat en Educació Secundària

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de: Graduat en Educació Secundària

Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al Batxillerat. D’altra banda, també pot incorporar-se al món laboral, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi.

Currículum

El currículum és el conjunt de matèries que l’alumne cursa al llarg de tot el procés d’aprenentatge. No ha de ser homogeni ni establert.

El currículum consta de les parts següents:
 • CURRÍCULUM COMÚ: format pels crèdits comuns (70-90%)
 • CURRÍCULUM DIVERSIFICAT: format pels crèdits optatius (30-10%)
 • CRÈDIT DE SÍNTESI:  format per un conjunt d’activitats que permetran avaluar l´assoliment dels continguts treballats durant el curs.

ESO_MG_9826

Com és l’alumne/a de l’ESO?

Cal recordar que el noi/a es troba en una etapa de conflicte interior degut a:
 • Creixement del pensament abstracte
 • Pubertat
 • Interès i noves relacions amb l’altre sexe
 • Integració en grups i emancipació la família
 • Formació dels valors propis.

COM EL POT AJUDAR L’ESCOLA?

L’escola té un paper molt important en la formació dels seus alumnes a l’hora de fomentar les pròpies capacitats.
 
Capacitats bàsiques personals:
 • Organització
 • Responsabilitat en el treball
 • Treball en equip
 • Autonomia
 • Relació interpersonal
 • Iniciativa
 • Adaptació
Capacitats bàsiques ACADÈMIQUES:
 • Comprensió i expressió oral i escrita, en llengua catalana i castellana i, com a mínim, en una llengua estrangera.

 • Interpretació i producció de missatges utilitzant codis artístics, científics i tècnics.
 • Identificació de problemes en els diversos camps del coneixement i elaboració d’estratègies per resoldre’ls.
 • Obtenció, selecció, tractament i comunicació de la informació.

Un altre aspecte a tenir en compte pel que fa al suport que els alumnes poden rebre per part del centre és el conjunt d´activitats que es realitzen a través del PAT.

Pla d’Acció Tutorial:

 • Orientació professional
 • Orientació personal
 • Orientació acadèmica

Aprendre a compartir

LLIBRES: lectura, text, diccionaris i material de consulta
MATERIAL: a l’aula de tecnologia i a l’àrea d’Educació visual i plàstica

Acció Tutorial

Acció educativa dirigida als alumnes amb la finalitat d’optimitzar els seus progressos a través de:

 • TUTORIA INDIVIDUAL
 • TUTORIA DE GRUP
 • TUTORIA AMB PARES