Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés als cicles formatius de grau superior. En el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permet l’exempció de la part comuna de la prova d’accés.

En el cas dels ensenyaments esportius la superació d’aquest Curs no eximirà de fer la prova d’accés de caràcter general als cicles de grau superior d’ensenyaments esportius de règim especial, però sí que n’incrementarà la qualificació final.

Així, la nota final de la prova d’accés de caràcter general al grau superior dels ensenyaments esportius es calcularà amb la nota final de la prova d’accés (que és la mitjana aritmètica de la prova d’accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que les dues siguin superiors o iguals a quatre) més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier CAS 2022-23

REQUISITS I ACCÉS AL CURS

Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.

També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

SORTIDES ACADÈMIQUES

 • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
 • Increment de la qualificació final de la prova d’accés als ensenyaments esportius de règim especial.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs s’organitza en dues parts, la part comuna i la part específica, amb un total de 20 hores lectives setmanals.

La part comuna consta de tres matèries: comunicació en llengua catalana, comunicació en llengua castellana i comunicació en llengua estrangera (anglès).

La part específica consta de dues matèries: matemàtiques aplicades (que té caràcter obligatori) i una matèria opcional que és determinant per als ensenyaments als quals es vol accedir:

 • Física – tecnologia (CT)

 • Química – biologia (CT)

 • Economia – empresa (HS)

 • Psicologia – sociologia (HS)

 • Expressió Gràfica i Plàstica (AR)

 • Ciències de l’Esport (EE)

HORARI i DATES

Inici i fi: de setembre a maig (finalització aproximada).

Horari de matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h. (comunes i específiques).

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM

           PLANTEJAMENT DEL CURS             A EDUCEM

Oferta de totes les assignatures específiques (grup mínim: 5 alumnes).

 • Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.

 • Orientació sobre els cicles de grau superior.

 • Continuïtat a Grau Superior: oferim 4 cicles de grau superior:

 • > Administració i Finances. Especialització Comerç Internacional (AIF)

 • > Administració Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)

 • > Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma (DAM)

 • > Educació Infantil (TEI)

La relació entre els ensenyaments de formació professional inicial i les opcions del curs d’accés és la que s’explica als següents paràgrafs.

FAMÍLIES PROFESSIONALS DE L’OPCIÓ CIENTIFICOTECNOLÒGICA (CT)

Aquesta opció també dona accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny havent superat la part específica de la prova d’accés i als ensenyaments esportius, havent superat la prova d’accés.

 • Activitats físiques i esportives

 • Agrària

 • Arts gràfiques

 • Edificació i obra civil

 • Electricitat i electrònica

 • Energia i aigua

 • Fabricació mecànica

 • Fusta, moble i suro

 • Hoteleria i turisme

 • Imatge i so

 • Imatge personal

 • Indústries alimentàries

 • Indústries extractives

 • Informàtica i comunicacions

 • Instal·lació i manteniment

 • Marítimopesquera

 • Química

 • Sanitat

 • Seguretat i medi ambient

 • Tèxtil, confecció i pell

 • Transport i manteniment de vehicles

 • Vidre i ceràmica

FAMÍLIES PROFESSIONALS DE L’OPCIÓ HUMANÍSTICA I SOCIAL (HS)

Aquesta opció també dona accés als cicles d’ensenyaments esportius havent superat la prova d’accés.

 • Activitats físiques i esportives

 • Administració i gestió

 • Comerç i màrqueting

 • Hoteleria i turisme

 • Imatge i so

 • Imatge personal

 • Seguretat i medi ambient

 • Serveis socioculturals i a la comunitat

FAMÍLIES PROFESSIONALS DE L’OPCIÓ ARTÍSTICA (AR)

 • Arts gràfiques

 • Arts i artesanies

 • Fusta, moble i suro

FAMÍLIES PROFESSIONALS DE L’OPCIÓ ESPORTIVA (EE)

 • Activitats físiques i esportives