Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

SORTIDES ACADÈMIQUES

El batxillerat.

Els cicles formatius de grau mitjà.

La preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior.

La preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.

ACCÉS I OBJECTIU

Tenir 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Tenir més de 16 anys o complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació si es troba en alguna de les situacions següents:

 • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.

 • Es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.

 • Són esportistes d’alt rendiment.

 • Han cursat on estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per a adults.

 • Participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier GESO 2023-24

HORARI I DATES

Les classes s’imparteixen en horari de tardes.

Inici i fi: de setembre a juny (finalització aproximada).

Horari: de dilluns a divendres de 15.00 h a 18.00 h (comunes i específiques).

PER PODER OBTENIR EL GRADUAT CAL:

 • Haver superat amb aprofitament el Nivell II i tenir els 18 anys complerts.
 • Haver superat un PQPI i alhora haver superat amb aprofitament els mòduls C del Nivell II.

Aquells alumnes que en l’etapa obligatòria hagin cursat 4t d’ESO i superin la prova de nivell, només hauran de cursar els mòduls d’aquelles assignatures que no s’hagin superat, sempre i quan tinguin els 18 anys complerts o els compleixin durant l’any acadèmic.

CARACTERÍSTIQUES DEL GESO A EDUCEM

Grups reduïts.

Tutoria individual, grupal i de seguiment personalitzat. S’informarà als pares de tots aquells aspectes rellevants relacionats amb el seu rendiment i integració.

Preparació per la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Orientació professional basada en el coneixement propi per tal de descobrir alternatives professionals futures.

Continuïtat a grau mitjà. En el nostre centre impartim tres cicles de grau mitjà: Farmàcia i Parafarmàcia, Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

 

AVALUACIÓ

A EDUCEM els alumnes fan proves d’avaluació contínues per tal que no s’acumuli la matèria i poder anar superant els mòduls progressivament.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS

El GES està estructurat en dos nivells:

– Nivell I: aprenentatge de continguts de 3er d’ESO

– Nivell II: aprenentatge de continguts de 4rt d’ESO

El mes de setembre, EDUCEM realitza una prova per tal de saber si l’alumne/a necessitarà un, dos o, en alguns casos, tres anys per poder obtenir el GESO.

Els continguts dels ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a persones adultes es reparteixen en tres àmbits, alhora, cada àmbit en diversos mòduls (veure llistats).

LLISTAT DELS MÒDULS DEL NIVELL 1

ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ

 • Literatura
 • Llengua catalana I
 • Llengua castellana I
 • Llengua estrangera I
 • Llengua catalana II
 • Llengua castellana II
 • Taller d’escriptura creativa

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques II
 • Física i Química I
 • Ciències Naturals

 • Educació per a la salut
 • Dietètica i Nutrició

ÀMBIT SOCIAL

 • Ciències socials i educació per la ciutadania
 • Geografia I
 • Història I
 • Viatjar per Catalunya

LLISTAT DELS MÒDULS DEL NIVELL 2

ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ

 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Llengua catalana III
 • Llengua castellana III
 • Llengua estrangera II
 • Llengua estrangera III
 • Llengua estrangera IV

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

 • Matemàtiques III
 • Matemàtiques IV
 • Física i Química II
 • Biologia i Geologia
 • Medi ambient i canvi climàtic
 • Tecnologia

ÀMBIT SOCIAL

 • Ciències socials II i moviments migratoris
 • Geografia II
 • Història II
 • Catalunya dins d’Espanya del segle XX