A EDUCEM el curs de preparació a la prova d’accés de caràcter general de grau superior d’ensenyaments esportius té un enfocament teòric i pràctic, amb la finalitat de preparar l’alumnat amb una sòlida base de cara a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, que dona accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyaments Esportius i l’exempció de la part comuna per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional.

DOCUMENTACIÓ

Descarregar el Dossier PPAS ESPORTIUS 2023-24

REQUISITS I ACCÉS A LA PROVA

Aquest curs va adreçat a persones que vulguin preparar-se per superar la Prova d’accés de caràcter general de grau superior d’ensenyaments esportius.

Per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior d’ensenyaments esportius cal trobar-se en una de les situacions següents:

  • Tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any de la realització de la prova i disposar del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva corresponent.

  • Tenir 19 anys o bé complir-los durant l’any de la realització de la prova i disposar del certificat oficial de superació de la formació esportiva de nivell 2 de període transitori en la modalitat o especialitat corresponent.

HORARI I DATES

Inici i fi: de setembre a mitjans de maig (finalització aproximada).

Horari de matins: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h (comunes i específiques).

SORTIDES ACADÈMIQUES

Cicles formatius de gra superior d’activitats físiques i esportives.

Cicles de grau superior de formació profesional, sempre que se superi la part específica.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS A EDUCEM

L’alumne podrà optar a 0,75 o 1,5 punts extres sobre la nota que obtingui a la Prova d’accés de caràcter general als cicles de grau superior d’ensenyaments esportius, si l’assistència al curs és del 80%, i se superen totes les assignatures.

Tutoria individual, grupal i seguiment individualitzat.

Orientació sobre els cicles de grau superior:

  • > Administració i Finances. Especialització en Comerç Internacional (AIF)

  • > Administració de Sistemes Informátics i Xarxes (ASIX)

  • > Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

  • > Educació Infantil (TEI)

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

La prova comprèn les matèries següents:

  • Llengua catalana

  • Llengua castellana

  • Llengua anglesa

  • Escollir 1 assignatura: Matemàtiques * o Història **

* Matemàtiques permet accedir a cicles formatius de grau superior de formació professional i també als cicles formatius de grau superior d’ensenyaments esportius.

** Història permet accedir a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments esportius.

Cal que hi hagi un grup mínim de 5 persones perquè surti grup de l’assignatura d’Història.

La qualificació final de la prova serà la mitjana aritmètica de la nota de prova d’accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que totes dues siguin superiors o igual a 4.

ESTADÍSTIQUES D’ASSOLIMENT

Excel·lent rendiment acadèmic del nostre alumnat a les Proves d’Accés a Grau Superior: