SAR - Qualitat

EDUCEM II presta el SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU (antic Qualifica’t).

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

El centre d’ensenyament EDUCEM es compromet a realitzar un servei d’assessorament dels aprenentatges en la formació professional d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

1. Realitzar i publicar –al taulell d’anuncis i a la web del centre- abans del 30 de setembre de cada curs:
2. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
3. El nombre de places que s’ofereixen per a cada família professional.
4. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
5. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
6. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas que hi hagi una demanda superior a les places ofertades, així com el preu
del servei.
7. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
8. El calendari del servei d’assessorament.
9. Desplegar, almenys, un procés anual d’informació d’assessorament dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
10. Prestar, almenys, un servei d’assessorament anual, per a cadascuna de les famílies de l’oferta publicada.
11. Ampliar el termini de sol·licitud si no s’exhaureix el nombre de places assignades en la primera oferta publicada.
12. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils després del termini de sol·licitud.
13. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.
14. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
15. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on constarà l’itinerari formatiu per assolir l’objectiu professional desitjat i les recomanacions per
dur-lo a terme.
16. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
17. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, les quals tindran resposta en un termini no superior a 7 dies.

¡Infórmate y matricúlate!

Si quieres más información sobre las preinscripciones o cualquier consulta de los centros, déjanos tus datos:

proteccion de datos

boletines

2 + 4 =

Información básica sobre protección de datos
ResponsableEDUCEM
FinalidadResponder a las consultas que realizan los usuarios.
LegitimaciónConsentimiento del interesado
DestinatariosNo se cederán datos a terceros, salvo por obligación legal.
DerechosAcceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicionalPuede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: Protección de datos