CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Destaca en el món de l’empresa amb el Cicle Formatiu Administració i Finances (AIF). Educem, 80 anys d’FP al cor de Granollers, 80 anys forjant professionals de l’empresa.

Plantejament

Des dels seus inicis, EDUCEM ha apostat per la formació professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educadora supera els 80 anys.

El cicle d’Administració i Finances es troba dins de la família professional d’administració. Aquest cicle té a EDUCEM un enfocament teòric-pràctic amb la finalitat de preparar l’alumne/a amb una sòlida base de cara a les diferents sortides acadèmiques que possibilita el cicle i a facilitar la transició al món laboral.

A més, busquem que l’alumnat es motivi per a l’estudi, que tot el que s’estudia tingui una finalitat real relacionada amb el treball. Així mateix, es considera que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional, tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a capacitats clau, per tal de garantir la seva incorporació dins del món laboral. Per això, la metodologia de treball d’EDUCEM és molt dinàmica i pràctica.

Suport informàtic en el cicle: La major part dels mòduls, a més dels continguts teòrics i pràctics, es treballen amb suport informàtic. A banda dels continguts treballats en el mòdul d’Ofimàtica i procés de la informació, també s’imparteixen com a complement dels continguts de cada assignatura, l’aplicació de diferents programes de gestó empresarial del grup software DELSOL que integra programes com el Contasol, Factusol i Nominasol. Dins de les matèries de comptabilitat i fiscalitat, es fan simulacions de declaracions i liquidacions dels diferents impostos, IRPF, IVA, IS, etc. mitjançant suport informàtic amb la utilització de programes de gestió de l’AEAT.

A EDUCEM oferim l’especialització en comerç internacional per tal que l’alumnat estigui preparat per donar resposta a les necessitats de les empreses actuals. El cicle incorpora un temari de màrqueting i publicitat tractat a partir de l’anàlisi i desenvolupament de casos pràctics reals. En el mòdul Gestió logística i comercial es tracten casos reals d’importació-exportació i es veu l’optimització de la cadena logística des d’una perspectiva internacional, ampliada i enfocada amb tècniques de comerç exterior.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle dissenyem activitats d’ensenyament-aprenentatge que incorporen la seva utilització, així com el mòdul específic d’Anglès.

Durant el segon curs del cicle es realitza un projecte empresarial pràctic basat en la creació d’una empresa, en el qual es desenvolupa el procés de constitució i es demostra tant la seva viabilitat comercial com financera a partir d’un pla d’empresa.

Sortides i activitats

En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats en institucions, empreses, fires sectorials d’interès i seminaris i xerrades de temes diversos de caràcter econòmic per completar els coneixements acadèmics i donar una visió més propera i actual de la realitat empresarial.

Horaris

Les classes s’imparteixen en horari de tarda:

 • De dilluns a dijous de 14.30 o 15.00 a 20.30 h
 • Divendres de 15.00 a 19.30 h.

Aquest horari permet compatibilitzar estudis i feina.
Les pràctiques en empresa tenen una durada de 416 hores.

PER QUÈ ESTUDIAR EL CICLE D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES
A EDUCEM?

 • Experiència en el cicle d’AIF, portem fent el cicle des de 1997.
 • Professorat especialitzat per àrees temàtiques, llicenciats en Economia, en Dret i Informàtica seran els teus professors.
 • Cicle informatitzat en un 50%.
 • Es desenvolupen continguts addicionals: hores de lliure disposició destinades a màrqueting, publicitat i investigació comercial.
 • Seguiment continuat a l’alumne/a i adaptació a les circumstàncies personals.
 • Si treballes podràs compatibilitzar feina i estudis!
 • Si no treballes podràs realitzar les pràctiques en empreses capdavanteres de la comarca. Estudiar en horari de tarda ens permet potenciar les practiques a l’empresa (FCT) i trobar feina als matins!
 • EDUCEM té atorgada la Carta Erasmus.
 • A l’escola EDUCEM es realitzen uns projectes empresarials capdavanters.
 • A EDUCEM Administració i Finances és un cicle concertat.

Inscripció i matrícula directament al centre a partir de gener.

TITULACIÓ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Accés als cicles formatius de grau superior:

L’alumnat amb la següent titulació té accés directe:

 • Batxillerat o equivalent.
 • Títol d’FP-2.
 • Tenir qualsevol titulació universitària.
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
 • Tenir el títol de TècnicSuperior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Títol de Tècnic en Grau Mitjà de qualsevol especialitat.

En el cas de NO tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PPAS) o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Superior (CAS).

Tant el Curs específic d’Accés (CAS) com la Preparació a la Prova d’Accés (PPAS) es poden estudiar al nostre centre.

Perfil professional:

Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Unitats de Competència:

 • Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els
  circuits d’informació de l’empresa.
 • Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes,
  informació obtinguda i/o necessitats detectades.

 • Detectar necessitats administratives o de gestió de l’empresa de
  diversos tipus, a partir de l’anàlisi de la informació disponible i de
  l’entorn.

 • Proposar línies d’actuació encaminades a millorar l’eficiència dels processos administratius en els que intervé.
 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l’empresa.
 • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera, comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquests processos.
 • Realitzar la gestió comptable i fiscal de l’empresa, segons les processos i els procediments administratius, aplicant la normativa vigent i en condicions de seguretat i qualitat.
 • Supervisar la gestió de tresoreria, la captació de recursos financers i l’estudi de viabilitat de projectes d’inversió, seguint les normes i protocols establerts.
 • Aplicar els processos administratius establerts en la selecció, contractació, formació i desenvolupament dels recursos humans, ajuntant-se a la normativa vigent i a la política empresarial.
 • Organitzar i supervisar la gestió administrativa de personal de l’empresa, ajustant-se a la normativa laboral vigent i als protocols establerts.
 • Realitzar la gestió administrativa dels processos comercials, duent a terme les tasques de documentació i les activitats de negociació amb proveïdors, i d’assessorament i relació amb el client.
 • Atendre als client/usuaris en l’àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa/institució.
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques, en el termini i la forma requerits.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Resoldre situacions, problemes i contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Comunicar-se amb els iguals, els superiors, els clients i les persones que estan sota la seva responsabilitat, utilitzant vies de comunicació eficaces, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l’autonomia i la competència de les persones que
  intervenen en l’àmbit del seu treball.
 • Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb l’establert per la normativa i els objectius de l’empresa.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de la qualitat, d’accessibilitat universal i de “disseny per a tothom”, en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.
 • Realitzar la gestió bàsica per la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

Àmbit professional i de treball:

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, així com en les administracions públiques, exercint tasques administratives en la gestió i l’assessorament a les àrees laboral, comercial, comptable i fiscals, oferint un servei i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa.

Així mateix, l’alumne té la possibilitat de treballar en el sector bancari i en el de les Administracions Públiques.

L’alumne també podria esdevenir treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seva pròpia empresa o a través de l’exercici lliure d’una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral o estudi de projectes, entre d’altres.

Sortides professionals

Amb finalitats d’orientació professional, s’enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden exercir quan s’adquireixi la competència professional definida pel títol:

 • Administratiu d’oficina o de despatx professional.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu de gestió i de personal.
 • Comptable.
 • Administratiu de banca i d’institucions financeres.
 • Responsable de tresoreria.
 • Responsable de sistemes de pagament.
 • Administratiu de l’Administració Pública.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Auxiliar d’auditoria.
 • Agent comercial d’assegurances, de bancs i d’institucions financeres.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CFGS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

           
Comunicació i atenció al client
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Procés integral de l'activitat comercial
Recursos Humans i responsabilitat social corporativa RSC
Ofimàtica i procés de la informació
Gestió de recursos humans
Gestió financera
Comptabilitat i fiscalitat
Gestió logistica i comercial
Simulació empresarial
Llengua catalana (*)
Anglès professional (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat I (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat II (*)
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (*)
Digitalització aplicada als sectors productius (*)
Projecte Intermodular
Estada a l’empresa
TOTAL:2.000 hores
L'alumnat gaudirà d'una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic
(*) Pendent d’actualització del desenvolupament curricular.

Estudis universitaris en finalitzar el cicle:

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de modalitat de batxillerat.

Avantatges amb universitats

EDUCEM col·labora en la formació de futurs professors amb els programes Practicum de diferents universitats, que fan estades de formació al nostre centre. Per altra banda, els estudiants d’EDUCEM gaudeixen d’interessats avantatges si opten per matricular-se a UNIR.

Carta erasmus universitària:

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat laboral en l’àmbit europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos i mig aproximadament.

Per a més informació consulteu:

http://www.sepie.es/formacion-profesional/index.html

Estudis universitaris en finalitzar el cicle:

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

Per tal de millorar la seva nota d’accés pot presentar-se a una o dues assignatures de modalitat de batxillerat.

Carta erasmus universitària:

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o
organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat laboral en l’àmbit
europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus
resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos i mig aproximadament.

Per a més informació consulteu:

http://www.sepie.es/formacion-profesional/index.html

Col·laboració amb empreses

A continuació, adjuntem una mostra orientativa d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

Empresa

ÀGORA S.A.
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AUDENS FOOD
BECOMIT SOLUTIONS S.L.
DISTRIVET S.L.
ECOVERITAS S.A.
GESTORIA DOMÍNGUEZ
GESTORIA MARQUÉS
INKEMA SISTEMAS S.L.
INSTITUTO GRIFOLS S.A.
LAMIGRAF S.A.
LINDE & WIEMANN S.A.
MARLEX PEOPLE ETT S.L.U.
OCB PHARMACEUTICAL S.L.
PROANDRE S.L.
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU S.L.
ROMERO Y SOLANO ABOGADOS
TEMPORING S.A.
UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL

Població

Granollers
Granollers
Granollers
Granollers
Les Franqueses del Vallès
Lliçà d’Amunt
Granollers
Granollers
Les Franqueses del Vallès
Parets del Vallès
L’Ametlla del Vallès
La Garriga
Granollers
Canovelles
Les Franqueses del Vallès
Granollers
Mollet del Vallès
Granollers
Granollers

Empresa

ÀGORA S.A. – Granollers
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS – Granollers
AUDENS FOOD – Granollers
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA – Granollers
DECOWOOD EUROPA S.L. – La Roca del Vallès
FRAIKIN LLOGUER DE VEHICLES S.A. – Granollers
GESQUATRE ASSESSORS S.L. – Granollers
INSTAL SERVI GODAYOL S.L. – La Roca del Vallès
INSTITUT DOMUS OLIVET – Canovelles
LAMIGRAF S.A. – L’Ametlla del Vallès
LA MIMOSINA – – Granollers
LINDE & WIEMANN S.A. – La Garriga
MARLEX PEOPLE ETT S.L.U. – Granollers
PROANDRE S.L. – Les Franqueses del Vallès
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU S.L. – Granollers
ROMERO Y SOLANO ABOGADOS – Mollet del Vallès
SONPISA CONSULTORES S.L.U. – Mollet del Vallès
TERRANOVA CNC FRANQUICIAS S.L. – Lliça de Vall
TRIVIUM PROCESAL S.L.P. – Granollers
UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL – Granollers

FORMACIÓ DUAL: APRENDRE I TREBALLAR

La Formació Professional Dual obre la porta al mercat laboral.

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa. L’alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca amb remuneració econòmica, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació

Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Aquesta formació que es fa a l’empresa té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una coresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris d’assoliment acadèmic, competencial i actitudinal.

Informa't i matriculat!

Si vols més informació sobre les preinscripcions o qualsevol consulta dels centres, deixa'ns les teves dades:

Formulari d'informació web

protecció de dades

butlletins

4 + 10 =

Informació bàsica sobre protecció de dades
ResponsableEDUCEM
FinalitatRespondre a les consultes que realitzen els usuaris.
LegitimacióConsentiment de l'interessat
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra web: Protecció de dades