CFGS - Educació Infantil

Descobreix com ser un bon educador amb el Cicle Formatiu Educació infantil. 80 anys d’FP al cor de Granollers, 10 anys descobrint la màgia dels més petits.

PLANTEJAMENT

L’objectiu principal d’aquest cicle és formar un bon professional dins el món de l’educació a la infància, tant en l’àmbit de conceptes i procediments com pel que fa a capacitats claus, per tal de garantir la seva incorporació dins del món laboral.

Des dels seus inicis, EDUCEM ha apostat per la Formació Professional. La nostra trajectòria en aquesta etapa educativa supera els 80 anys. Per aquest motiu, l’escola ofereix el cicle de grau superior d’Educació Infantil, tan demandat des de fa molt de temps pel nostre alumnat i també per la ciutat i la comarca.

El cicle d’Educació Infantil es troba dins de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Aquest cicle té a EDUCEM un enfocament teòrico – pràctic amb la finalitat de preparar l’alumnat amb una sòlida base de cara a les diferents sortides acadèmiques que possibilita el cicle i a facilitar la transició al món laboral.

A més, el punt de partida de la metodologia EDUCEM és que els alumnes es motivin per a l’estudi, que vegin que és una activitat gratificant i agradable, que tot el que s’estudia té una aplicació real relacionada amb el món laboral i que cal reciclar-se per continuar essent un bon professional. La nostra metodologia de treball és molt dinàmica i pràctica.

L’aprenentatge de l’alumnat es complementa amb el mòdul Estada a l’empresa, en el qual l’alumne/a podrà desenvolupar tant els coneixements adquirits com les seves capacitats clau.

Actualment, les escoles bressol amb les quals tenim convenis de pràctiques són majoritàriament del Vallès Oriental, procurant que l’empresa estigui propera al lloc de residència de l’alumne.

Aquesta unió empresa – escola ens permet valorar les necessitats reals de les empreses, i adaptar els nostres continguts sense perdre de vista les directrius pedagògiques del Centre i el tracte individualitzat que ens caracteritza.

Així mateix, les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Per aquest motiu, en aquest cicle formatiu de grau superior es dissenyen activitats d’ensenyament – aprenentatge que incorporen la seva utilització, a més del mòdul específic Anglès professional.

Sortides i Activitats

En el cicle es realitzen diverses sortides i activitats a empreses, seminaris i xerrades per completar l’oferta formativa i donar una visió més propera i actual de la realitat de l’educació infantil.

A través del compte propi del cicle @Teikids visibilitzem moltes de les activitats i sortides que es realitzen en el cicle. Els alumnes participen de la seva elaboració a la vegada que aprenen a gestionar les xarxes socials de manera professional. Us convidem a seguir-nos!

Horaris

Les classes s’imparteixen en horari de matí de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 a primer i de dilluns a dijous de 8.00 a 14.30 a segon.

Les pràctiques de treball tenen una durada de 515 hores.

Inscripció i matrícula directament al centre a partir de gener.

TITULACIÓ: TÈCNIC SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:

L’ alumnat amb la següent titulació té accés directe:

 • Batxillerat o equivalent.
 • Títol d’FP-2.
 • Tenir qualsevol titulació universitària.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Tenir el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de Grau Superior.
 • Tenir el títol de Tècnic de Grau Mitjà de qualsevol especialitat.

En el cas de NO tenir una de les titulacions anteriors, cal fer la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PPAS) o el Curs Específic per l’Accés als Cicles de Grau Superior (CAS).

Perfil professional:

Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’Educació Infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies. 

Competències Professionals:

Aquest professional exerceix fonamentalment les funcions
següents:

 • Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context.
 • Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i característiques dels nens i nenes.
 • Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.
 • Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció.
 • Donar resposta a les necessitats dels nens i nenes, així com de les famílies que requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i
  procediments apropiats.
 • Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o mitjans, transmetent seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols d’actuació establerts.
 • Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.
 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d’activitats, respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució en la qual desenvolupa la seva activitat.
 • Mantenir relacions fluides amb els nens i nenes i les seves famílies, membres del grup on s’estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin.
 • Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en la planificació i desenvolupament de les activitats.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL

                                                                                                                                                                                              
Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
Didàctica de l'educació infantil
Autonomia personal i salut infantil
El joc infantil i la seva metodologia
Expressió i comunicació
Desenvolupament cognitiu i motriu
Desenvolupament sòcioafectiu
Habilitats socials
Primers auxilis
Llengua catalana (*)
Anglès professional (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat I (*)
Itinerari Professional per a l’Ocupabilitat II (*)
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu (*)
Digitalització aplicada als sectors productius (*)
Projecte Intermodular
Estada a l’empresa
TOTAL:2.000 hores
L'alumnat gaudirà d'una hora setmanal de tutoria en cada curs acadèmic
(*) Pendent d’actualització del desenvolupament curricular.

ESTUDIS UNIVERSITARIS EN FINALITZAR EL CICLE:

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

En el cas de voler accedir als graus en Educació Infantil i Primària caldrà superar la prova d’aptitud personal (PAP) que consisteix en exàmens de llengua i matemàtiques i es realitzen apart de les PAU.

Avantatges amb universitats

EDUCEM col·labora en la formació de futurs professors amb els programes Practicum de diferents universitats, que fan estades de formació al nostre centre. Per altra banda, els estudiants d’EDUCEM gaudeixen d’interessats avantatges si opten per matricular-se a UNIR.

Sortides Professionals:

El professional corresponent a aquest cicle exerceix la seva activitat en el sector de l’educació formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Tècnic especialista en educació infantil, com a educador de suport als mestres de primer curs del segon cicle d’educació infantil.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
 • Animador o animadora d’activitats per a infants (0 – 6 anys) en l’àmbit del turisme.

ESTUDIS UNIVERSITARIS EN FINALITZAR EL CICLE:

L’alumnat pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau amb la nota de tall requerida per la Universitat escollida.

En el cas de voler accedir als graus en Educació Infantil i Primària caldrà superar la prova d’aptitud personal (PAP) que consisteix en exàmens de llengua i matemàtiques i es realitzen apart de les PAU.

Sortides Professionals:

El professional corresponent a aquest cicle exerceix la seva activitat en el sector de l’educació formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Tècnic especialista en educació infantil, com a educador de suport als mestres de primer curs del segon cicle d’educació infantil.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
 • Animador o animadora d’activitats per a infants (0 – 6 anys) en l’àmbit del turisme.

Carta erasmus universitària

La Carta Erasmus Universitària té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu. Aquesta estada permetrà a l’alumne/a adaptar-se a les exigències del mercat laboral en l’àmbit europeu, adquirirà aptituds específiques, experiència laboral i millorarà la comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió.

Podran participar els estudiants dels cicles formatius de grau superior que el Claustre de Professorat hagi valorat positivament pels seus resultats acadèmics i per la seva actitud. L’estada té un període mínim de 2 mesos i mig aproximadament.

EDUCEM Centres d’Ensenyament ha aconseguit la Carta Erasmus Universitària, que té com a finalitat que l’alumnat de cicles formatius de grau superior pugui realitzar pràctiques en una empresa o organització d’un altre país europeu.

Per a més informació consulteu:

http://www.sepie.es/formacion-profesional/index.html

COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES

A continuació, adjuntem una mostra orientativa d’empreses que han acollit alumnat aquest curs per tal que realitzessin la formació en centres de treball:

Empresa / Escola

ESCOLA BRESSOL EL FANALET
ESCOLA BRESSOL EL TELER
ESCOLA BRESSOL ELS BARRUFETS
ESCOLA BRESSOL ELS PETITS EXPLORADORS
ESCOLA BRESSOL ELS ROSSINYOLS
ESCOLA BRESSOL GIRAVOLTES
ESCOLA BRESSOL LA TORTUGA
ESCOLA BRESSOL PINOTXO
ESCOLA EL LLEDONER
ESCOLA LA TORRETA

Població

Figaró – Montmany
Granollers
Granollers
Granollers
Granollers
Granollers
Granollers
Granollers
Granollers
La Roca del Vallès

Formació en centres de Treball

Empresa / Escola – Població

CEIP FERRER I GUÀRDIA – Granollers
ESCOLA BRESSOL CAN SERRA – Cardedeu
ESCOLA BRESSOL EL TELER – Granollers
ESCOLA BRESSOL ELS BARRUFETS – Granollers
ESCOLA BRESSOL ELS PETITS EXPLORADORS – Granollers
ESCOLA BRESSOL ELS ROSSINYOLS – Granollers
ESCOLA BRESSOL GIRAVOLTES – Granollers
ESCOLA JACINT VERDAGUER – Canovelles
ESCOLA BRESSOL LA TORTUGA – Granollers
ESCOLA BRESSOL NOVA ESPURNA – Lliça d’Amunt
ESCOLA BRESSOL PALAUDÀRIES – Lliça d’Amunt
ESCOLA BRESSOL PINOTXO – Granollers
ESCOLA BRESSOL XERRIC XERRAC – Les Franqueses del Vallès
ESCOLA EL LLEDONER – Granollers
ESCOLA BRESSOL LA MOIXAINA – Palau-Solità i Plegamans
ESCOLA LA TORRETA – La Roca del Vallès
ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET – Granollers
LLAR D’INFANTS L’AMETLLER – L’Ametlla del Vallès

FORMACIÓ DUAL: APRENDRE I TREBALLAR

La formació Dual té com a objectiu millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels estudiants que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre formatiu i l’activitat en una empresa. L’alumnat rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada en modalitat de contracte o de beca amb remuneració econòmica, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació.

Per a l’alumnat suposa compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca; desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

Aquesta formació que es fa a l’empresa té reconeixement acadèmic i per la seva avaluació hi haurà una coresponsabilitat entre l’empresa i el centre educatiu.

Durant el primer curs, el centre seleccionarà l’alumnat que participarà en l’FP Dual atenent els criteris d’assoliment acadèmic,
competencial i actitudinal.

Informa't i matriculat!

Si vols més informació sobre les preinscripcions o qualsevol consulta dels centres, deixa'ns les teves dades:

Formulari d'informació web

protecció de dades

butlletins

3 + 10 =

Informació bàsica sobre protecció de dades
ResponsableEDUCEM
FinalitatRespondre a les consultes que realitzen els usuaris.
LegitimacióConsentiment de l'interessat
DestinatarisNo se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
DretsAccedir, rectificar i suprimir dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra web: Protecció de dades